การวิเคราะห์แรง สมดุล ความเสียดทาน การประยุกต์สมการสมดุลกับโครงสร้างและเครื่องจักรกล จุดศูนย์ถ่วง สมการการเคลื่อนที่ กลศาสตร์ของไหล จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง ความฝืด งานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล หลักของงานและพลังงาน การกระแทก โมเมนต์ความเฉื่อยของมวลและพื้นที่ การประยุกต์กลศาสตร์วิศวกรรมและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางเทคโนโลยีพลังงานทดแทน การศึกษาดูงานนอกสถานที่