บทบาทของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมีต่อระบบเศรษฐกจิ การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ การบริการลูกค้า ระบบสารสนเทศการขนส่ง การบริหารคงคลัง คลังสินค้า การจัดซื้อ การจัดการวัสดุเเละการพยากรณ์ การควบคุมงานโลจิสติกส์เเละโลจิสติกส์โลก