การสื่อสาร การทักทาย การอำลา การขอบคุณ การกล่าวคำขอโทษ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบริการสุขภาพ การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่หลากหลายเกี่ยวกับการบริการสุขภาพ คำศัพท์เทคนิค ศัพท์เฉพาะทาง การอ่าน การเขียนเอกสาร ข้อความและคู่มือในกิจสุขภาพผู้สูงอายุ