การตลาดเครื่องสำอางฮาลาล 2/2565 (อ.ไมซาเราะห์ สะมะแอ)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ความรู้ด้านการตลาด การวิจัยทางการตลาดเครื่องสำอางฮาลาล การสร้าง แบรนด์ กลยุทธ์การตลาดเครื่องสำอางฮาลาลในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ จัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาดฮาลาล