ความรู้ด้านการตลาด การวิจัยทางการตลาดเครื่องสำอางฮาลาล การสร้าง แบรนด์ กลยุทธ์การตลาดเครื่องสำอางฮาลาลในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ จัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาดฮาลาล