เครื่องมือ และการเตรียมตัวอย่างพืช เซลล์และเนื้อเยื่อของพืช สัณฐานวิทยาและกายวิภาค วิสัย สรีรวิทยา การจำแนกพืช การเก็บรวบรวมและการเก็บรักษาตัวอย่างพืช การศึกษาภาคสนาม