คำอธิบายรายวิชา
   ความสำคัญและแนวโน้มในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทลักษณะและการประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวหลักการและขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนบทบาทและความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
   เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน