คำอธิบายรายวิชา
  ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด การเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบและการวางผังกระบวนการ การพยากรณ์ การวางแผน การจัดการคุณภาพ การบำรุงรักษา การจัดการสินค้าคงคลัง และระบบคลังสินค้า เครื่องมือและเทคนิค ความรู้พื้นฐานของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการการดำเนินงาน และกลยุทธ์ ด้านการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงแนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสติกส์และโซ่อุปทา

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการผลิต และมีทัศนคติที่ดีต่อรายวิชา จึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนให้มีเนื้อหารัดกุม เข้าใจง่าย และเสริมตัวอย่างอ้างอิงที่ทันสมัย