นโยบายสาธารณะ กระบวนการกำหนดนโยบาย แนวทางการกำหนดนโยบาย การพัฒนาจากระดับมหภาคสู่จุลภาค และการนำนโยบายไปปฏิบัติ การวิเคราะห์และประเมินนโยบาย โดยเน้นกระบวนการเชิงนโยบายของสังคมไทย อันเกิดจากการกระทำของปัจจัยต่างๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กฎหมายทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม แนวนโยบายและปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทด้านต่างๆ การประยุกต์ใช้ในงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่อไป กรณีศึกษา นโยบายและการปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว