บทบาทของภาคการเกษตรต่อธุรกิจการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน แนวคิดในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร รูปแบบของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการการตลาด และการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตร การจัดองค์การ การงบประมาณ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง