บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาโครงการ กระบวนการและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาโครงการ วิเคราะห์ความคุ้มค่าและความจำเป็นในการลงทุนการจัดทำโครงการและกิจกรรม เพื่อพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อการพัฒนาโครงการให้สำเร็จลุล่วง การประเมินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนา โครงการ ปัญหาและแนวทางแก้ไขการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาโครงการ โดยเน้นการปฏิบัติจริง