โครงสร้างคําและประโยคในภาษาอังกฤษกระบวนการสร้างคํา วลีและประโยคของภาษาอังกฤษการวเิคราะหห์หน่วย คําในภาษาอังกฤษ การวิเคราะหโ์ครงสร้างประโยคและประโยคแบบต่างๆ ในภาษาอังกฤษ