แนวคิดประชาธิปไตยฐานรากแนวคิดประชาธิปไตยแบบสว่ นร่วมแนวคิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ กลไกและกระบวนการสร้างประชาธิปไตยชุมชนในสงัคมการเมืองไทย