การรวมตัวและการสร้างพลงัทางการเมืองของประชาชนกลมุ่ ผลประโยชน์และกลมุ่ ผลกัดนั กระบวนการนโยบายสาธารณะ ขบวนการทางสงัคมและการเมืองและประชาสงัคมในการเปลยีนแปลงทางสงัคมและการเมือง