ความหมายและความสำคัญของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ องค์ประกอบของการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ แนวทางหรือวิธีการในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนแนวโน้มในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่