ทฤษฎีและแนวทางต่าง ๆ ของปรัชญาความยั่งยืนซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบทบาทของนักออกแบบการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สามารถคิดเชิงวิพากษ์และคิดเชิงระบบแบบองค์รวม เพื่อสามารถพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดขึ้นจากการออกแบบ การนำความรู้และทักษะด้านการออกแบบไปต่อยอด โดยทดลองเพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาหรือความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่จะร่วมสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้ในอนาคต การใช้รูปแบบการเรียนการสอนซึ่งมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้วยมุมมองการศึกษาแบบสหวิทยาการและสอดคล้องกับกระบวนการการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน