คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของธุรกิจการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมทั้งผลกระทบทางบวกและทางลบรูปแบบของธุรกิจเชิงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจท่องเที่ยวการจัดการการตลาดธุรกิจโรงแรมการจัดการการตลาดธุรกิจนำเที่ยวการจัดการคุณภาพในธุรกิจการท่องเที่ยวการฝึกปฏิบัติและทัศนศึกษานอกสถานที่