หลักการควบคุมคุณภาพ ปัจจัยคุณภาพ การจัดการคุณภาพ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพอาหารทางด้านกายภาพ ทางเคมี และทางประสาทสัมผัสในอุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมคุณภาพโดยใช้วิธีทางสถิติ และฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง