Topic outline

 • General

 • ยินดีต้อนรับสู่รายวิชา 321323010 การพัฒนาบนพื้นฐานความรับผิดชอบ Responsibility-Based Development

  1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

  1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลกบัความรับผิดชอบต่อสังคม

  2.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานตัวชี้วัดและกจิกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมของบุคลาและองค์กร 

  3.มีความสามารถในการนำหลักการแนวความคิดเกี่ยวกับจริยธรรมธรรมาภิบาล ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสงัคมไปวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงผลกระทบและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่อการพัฒนา รวมทั้งสามารถฝึกทําโครงงานเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานประกอบการ

 • วิดีโอ 1 ตัวอย่างการดำเนินงานด้านการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

 • ตัวอย่างภาพรวมของ Corporate Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

 • ความเป็นมาของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุดที่ 1

 • ความเป็นมาของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุดที่ 2

 • วิดีโอ 2 ตัวอย่างองค์กรเอกชนกับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

 • มาตรฐาน CSR ที่เป็นสากล

 • ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

 • วิดีโอ 3 ตัวอย่างองค์กรเอกชนกับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

 • วิดีโอ 4 CEO SCG ประกาศแนวทาง ESG 4 Plus กู้วิกฤต เพื่อโลกยั่งยืน

 • วิดีโอ 5 SCG - โครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ

 • แบบทดสอบหลังเรียน