4111106-2 : สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 2/2566 (อ.สุลัยมาน เภอโส๊ะ)
สาขาคอมพิวเตอร์ ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

หลักการทำงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างและองค์ประกรอบในการทำงานของคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำ หน้าที่วงจรตรรกะ ระบบบัส สัญญาณสั่งการ และวงจรควบคุม การอินเทอร์เฟส และอุปกรณ์ IoT อุปกรณ์และการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภทและรูปแบบการใช้งานระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงานหรือการจัดสรรหน่วยประมวลผล ปฏิบัติการติดตั้งระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่อพ่วง วิธีวิเคราะห์ปัญหา หลักการดูแลรักษา และปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์

4111101 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
สาขาคอมพิวเตอร์ ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางการศึกษา การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมการนำเสนอ โปรแกรมตารางคำนวณ การจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา

4111419 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์
สาขาคอมพิวเตอร์ ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

การวิจัยและพัฒนา ทบทวนวรรณกรรม พัฒนาโครงงาน วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ สรุปผล รายงานการวิจัย และเขียนบทความวิชาการเพื่อการนำเสนอในการประชุมวิชาการ

4111102 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์ (Technology for Science) 1/2566(ผศ.ดร.พรรณี แพงทิพย์)
สาขาคอมพิวเตอร์ ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การกำหนดปัญหาหรือความต้องการ การรวบรวมข้อมูล การเลือกวิธีการ การออกแบบและปฏิบัติการ การทดสอบ การปรับปรุงแก้ไข การประเมินผล การเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาและสามารถใช้เทคโนโลยีจัดทำโครงงานเทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์

Scientific Inguiry, identifying problems or needs, collecting data, choosing a method, designing and operating, testing, improving, evaluating, choosing technology to solve problems and being able to use technology to create a technology project for science.

4111212 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2/2564 (อ.ดร.ปรีชา พังสุบรรณ)
สาขาคอมพิวเตอร์ ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

ทฤษฎีการสื่อสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโทคอลการสื่อสาร โทโปโลยี ระบบความมั่นคงปลอดภัย ระบบอินเทอร์เน็ต ปฏิบัติการวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร บำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์

4111422 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาคอมพิวเตอร์ ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

ความรู้เกี่ยวกับหลักการสัมมนา วิธีการจัดสัมมนา และฝึกปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนความก้าวหน้า แนวคิดที่แปลกใหม่ และผลงานที่มีคุณค่าทางคอมพิวเตอร์ศึกษา จากเอกสาร วารสาร งานวิจัยหรือการปฏิบัติงานจริง

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2/64 (อ.ดร.ฟูไดละห์ ดือมอง)
สาขาคอมพิวเตอร์ ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจาชั้นในสถานศึกษา เข้าใจบริบทชุมชน 36 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา สังเคราะห์องค์ความรู้และนาผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

4111104 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม 2/66 (อ.ดร.ฟูไดละห์ ดือมอง)
สาขาคอมพิวเตอร์ ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

ขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน การแก้ปัญหา การคิดเชิงตรรกะ ชนิดข้อมูล ตัวแปร โครงสร้างควบคุม การนำเข้าข้อมูล การแสดงผล หลักการเขียนโปรแกรม วิเคราะห์ปัญหาโดยวิธีการโปรแกรม ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ สร้างโปรแกรมแก้ปัญหาขนาดเล็กได้

4111106 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 2/65 (อ.ดร.ฟูไดละห์ ดือมอง)
สาขาคอมพิวเตอร์ ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

หลักการทำงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างและองค์ประกรอบในการทำงานของคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำ หน้าที่วงจรตรรกะ ระบบบัส สัญญาณสั่งการ และวงจรควบคุม การอินเทอร์เฟส และอุปกรณ์ IoT อุปกรณ์และการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ประเภทและรูปแบบการใช้งานระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงานหรือการจัดสรรหน่วยประมวลผล ปฏิบัติการติดตั้งระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่อพ่วง วิธีวิเคราะห์ปัญหา หลักการดูแลรักษา และปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์

4111210 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 2/65 (อ.ดร.ฟูไดละห์ ดือมอง)
สาขาคอมพิวเตอร์ ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

หลักการและทฤษฎีของมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ประเภทของแอนิเมชัน การจัดการกับวัตถุ หลักออกแบบภาพเคลื่อนไหวสองมิติและสามมิติการใช้งานโปรแกรมประยุกต์สำหรับงานมัลติมีเดียและแอนิเมชัน การออกแบบโมเดลลิ่ง การสร้างเท็กซ์เจอร์ การสร้างและแปลงชิ้นงาน สร้างงานมัลติมีเดียและเอนิเมชัน ประยุกต์ใช้กับงานด้านการศึกษา

4111430 ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา 2/65 (อ.ดร.ฟูไดละห์ ดือมอง)
สาขาคอมพิวเตอร์ ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

ขอบเขตและที่มาของปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรู้ โครงสร้างความจำ การหาเหตุผล การหาเหตุผลแบบน่าจะเป็น และเทคนิคการค้นหา เกมส์ การวางแผน การเรียนรู้ การประมวลผล ภาษาธรรมชาติ ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบผู้เชี่ยวชาญ กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้งานทางการศึกษา

4111318 วิทยาการการจัดการเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์ 2/66 (ผศ.ดร.พรรณี แพงทิพย์)
สาขาคอมพิวเตอร์ ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

วิเคราะห์หลักสูตรวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (ตามแนว สสวท.) การเขียนแผน
การจัดการเรียนรู้ การออกแบบการสอนตามบริบทของผู้เรียน การออกแบบกิจกรรม การผลิตและการใช้สื่อ     การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การปฏิบัติการสอนโดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่
21

Analysis of computing science curriculums and technology design according to the concept of the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST), writing of a learning management plan, instructional design based on the context of learners, activity design, measurement and evaluation and teaching practice by integrating learning management to promote learner skills in the 21st century

4111428 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา 2/64 (ผศ.ดร.พรรณี แพงทิพย์)
สาขาคอมพิวเตอร์ ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)

การประมวลความรู้ที่ได้ศึกษา มาสร้างโครงงานด้านการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โครงงานการจัดทำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ โครงงานพัฒนานวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน โดยมีการทดลองใช้งานจริงและประเมินผล

Codification knowledge learned to create a project on computer teaching, such as computer curriculum project, computer innovation projects for teaching and learning, with requirement to be used for trial and assessment