เครื่องมือเชิงเทคนิคสำหรับพลังงาน (2/2566) อ.ฐิติรัตน์
สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

การวัดและเครื่องมือวัด ความผิดพลาดจากการวัด เครื่องวัดการถ่ายเทความร้อน และวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความเข้มรังสีอาทิตย์ เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลม เครื่องวัดความเร็วน้ำ เครื่องตรวจวัดการดูดกลืนรังสีของสาร เตาเผาอุณหภูมิสูง เครื่องหมุนเหวี่ยงตกตะกอน เครื่องชั่งวิเคราะห์ เครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน เครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ เครื่องผลิตไบโอดีเซล กังหันลม กังหันน้ำ และเครื่องมือ อุปกรณ์ผลิตพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีการวัดผลลัพธ์ในแต่ละกรณีศึกษาและปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาผู้เรียน

                                       

เทคโนโลยีพลังงานน้ำและความร้อนใต้พิภพ 1-2566 (อ.มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา)
สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

ประวัติของการพัฒนาไฟฟ?าพลังน้ำ การพัฒนาพลังงานน้ำของประเทศไทยและของโลกศักยภาพพลังงานน้ำการจำแนกโรงไฟฟ้าพลังน้ำส่วนประกอบของโรงไฟฟ้าระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว ส่วนประกอบการออกแบบการประเมินการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดจิ๋วแนวคิดพื้นฐานของพลังงานความร้อนใต้พิภพแหล่งความร้อนใต้พิภพเทคนิคการสํารวจการประเมินผลและการใช้ประโยชน์ การจัดการระบบความร้อนใต้พิภพกรณีศึกษาของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศไทยสถานะของการใช้ความร้อนใต้พิภพทั่วโลก

(1/66) พลังงานทดแทน (อ.ลุตฟี สือนิ)
สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาทางพลังงานทดแทนเทคโนโลยีและภาพรวมของแหล่งพลังงานทดแทน การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน การจัดการพลังงาน การนำความร้อน กลับมาใช้ใหม่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน การจำแนกชนิดและคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี ของเชื้อเพลิง การทดสอบและการผลิตเชื้อเพลิงแข็ง เหลว และก๊าซ กระบวนการเผาไหม้สำหรับเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมพลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานจากชีวภาพและพลังงานนิวเคลียร์

เทคโนโลยีชีวภาพทางพลังงานทดแทน 1/2566 (อ.ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร)
สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

การใช้กระบวนการทางชีวภาพผลิตพลังงานทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติเทคโนโลยีและกระบวนการแปรสภาพด้วยวิธีการทางฟิสิกส์ เคมีและชีววิธีของชีวมวลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมให้เป็นพลังงานชีวภาพเชื้อเพลิงเหลวและแก๊สเชื้อเพลิงพลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนจากชีวมวลโดยกระบวนการสันดาปไพโรไลซีสและแก๊สซิฟิเคชั่น การผลิตแอลกอฮอล์โดยการหมักแก๊สโซฮอล์ไบโอดีเซล แก๊สชีวภาพพลังงานไฮโดรเจนผลิตภัณฑ์ พลอยได้และผลกระทบของการผลิตพลังงานต่างๆ การนำเสนอและรายงานความก้าวหน้าด้านพลังงานการศึกษาดูงานนอกสถานที่

ปฏิบัติการเทคโนโลยชีวภาพทางพลังงานทดแทน 1/2566 (อ.ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร)
สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

การทดลองเกี่ยวกับการใช้กระบวนการทางชีวภาพในการผลิตพลังงานทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีและกระบวนการแปรสภาพด้วยวิธีการทางฟิสิกส์ เคมีและชีววิธีของชีวมวลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมให้เป็นพลังงานชีวภาพ เชื้อเพลิงเหลวและแก๊สเชื้อเพลิง พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนจากชีวมวลโดยกระบวนการสันดาปไพโรไลซีสและแก๊สซิฟิเคชั่น การผลิตแอลกอฮอล์โดยการหมัก แก๊สโซฮอล์ไบโอดีเซล แก๊สชีวภาพ พลังงานไฮโดรเจนผลิตภัณฑ์ พลอยได้และผลกระทบของการผลิตพังงานต่างๆ

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนสมัยใหม่ 1/2566 (ผศ.สมกรณ์ ชัยวรากรณ์, อ.ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร และ อ.มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา )
สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและระบบควบคุมพลังงาน 1/2566 (อ.ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร)
สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

การทดลองเกี่ยวกับหน่วยการวัดและเครื่องมือวัดมาตรฐาน การป้องกันการรบกวน ความปลอดภัย ความเที่ยงตรงการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าการวัดความต้านทานฉนวนและความต้านทานการต่อลงดิน การวัดอิมพีแดนซ์ที่ความถี่ต่ำและที่ความถี่สูง ทรานสดิวเซอร์ การวัดทางแม่เหล็ก การวัดด้วยเทคนิคแบบดิจิทัล สัญญาณรบกวน อัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน เทคนิคการวัดที่ทําให้ความถูกต้องสูงขึ้นเครื่องมือวัดในโรงจักรไฟฟ้า การวัดปริมาณทางวิศวกรรมให้อยู่ใ่นรูปของสัญญาณไฟฟ้า เพื่อใช้ในการควบคุมศึกษาและแสดงการวัดการเคลื่อนที่ความดัน อุณหภูมิ ความเครียด การไหลของของไหล แรงและแรงบิด การตอบสนองทางพลวัตของเครื่องมือวัดในระบบควบคุมพลังงาน

ปฏิบัติการเครื่องยนต์เชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน 2/2565 (อ.มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา)
สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

ปฏิบัติการด้านเธอร์โมไดนามิกส์ การถ่ายเทความร้อน กลศาสตร์ของไหล การทำความเย็น และระบบปรับอากาศ การแปลงรูปพลังงาน วิศวกรรมยานยนต์และเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ และจุดระเบิดด้วยการอัด เชื้อเพลิงและทฤษฎีการเผาไหม้ระบบจุดระเบิด วัฏจักรอุดมคติเชื้อเพลิงอากาศ การซุปเปอร์ชาร์จและการไล่ไอเสียสมรรถนะและการทดสอบเครื่องยนต์ สารหล่อลื่น

การวิจัยเฉพาะทางสำหรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 2/2565 (อ.ฐิติรัตน์ อ.ลุตฟี)
สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

ความหมายและความสำคัญของการวิจัย กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทักษะปฏิบัติ วิธีการวิเคราะห์และการอภิปรายข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยทางเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน - 2/2565 (อ.ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร/อ.ดร.วาริษา วาแม))
สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

การพัฒนาและการวางแผนการใช้พลังงานของประเทศ สถานการณ์พลังงาน ปัญหา แผนการและแนวโน้มการใช้พลังงานของโลก ความสัมพันธ์ของโครงสร้างราคาและความต้องการพลังงานกับเศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐศาสตร์และความเป็นไปได้ในการอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์ความต้องการและแหล่งผลิต วิธีการวิเคราะห์แบบเข้าและออก โมเดลของการวางแผน แผนการด้านการเงินและการวางแผนด้านพลังงานสำรอง จรรยาบรรณวิชาชีพ ความสมดุลของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการใช้พลังงาน การประยุกต์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์การจัดสรรการใช้พลังงาน การควบคุมทิศทางนโยบายและบทบาทภาครัฐในเชิงรุกต่อการกำหนดทางเลือกอย่างยั่งยืนในการเลือกใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ มาตรการแก้ไขปัญหาการใช้พลังงานทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (2/2566) อ.ฐิติรัตน์
สาขาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า มัลติมิเตอร์ ออซิลโลสโคป และการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดของไดโอดและการใช้งาน วงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ระบบดิจิทัลเพื่อวิเคราะห์ปริมาณไฟฟ้า แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ กฎของฟาราเดย์ สนามแม่เหล็กและฟลักซ์แม่เหล็ก วงจรสมมูล หลักการทำงานและโครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยมีการวัดผลลัพธ์ในแต่ละกรณีศึกษาและปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาผู้เรียน