121443011: การออกแบบของที่ระลึก
แขนงวิชาการออกแบบกราฟิก (ศป.บ.)

ความเป็นมา ลักษณะสำคัญและเอกลักษณ์ของที่ระลึกแต่ละองค์กร ในท้องถิ่นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และฝึกการออกแบบของที่ระลึก ที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ขององค์กร และสอดคล้องกับระบบการขาย การจัดส่งและบรรจุภัณฑ์

History, important characteristics and uniqueness of each organization's souvenir in local area and tourism industry, practices in souvenir design to promotes identity of the organization and in accordance with sales, shipping, and packaging systems


2140215 การนำเสนอผลงานออกแบบกราฟิก หน่วยกิต 2 (1-2-3) Sec 01
แขนงวิชาการออกแบบกราฟิก (ศป.บ.)

2143314   การวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบ                              2(1-2-3)

               Analytical Data in Design

               หลักการและวิธีการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์หาข้อสรุป ในการออกแบบงานประเภทต่างๆ และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย

               Principle, and methods of data collection to analyze the conclusions. Analyze of various types and using simple data analysis techniques

2140215   การนำเสนอผลงานการออกแบบกราฟิก                     2(1-2-3)

               Graphic Design Project Presentation

               กระบวนการนำเสนอผลงานออกแบบกราฟิกในรูปแบบต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงาน ตลอดจนสามารถใช้สื่อทางเทคโนโลยี หรือคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานเพื่อนำเสนออย่างเป็นขั้นตอนและมีรูปแบบที่น่าสนใจ

               Process of graphic design project presentation in different forms practicum and application of elementary media technology and computer remarkably


2143317-1 การออกแบบโฆษณา
แขนงวิชาการออกแบบกราฟิก (ศป.บ.)

ประวัติความเป็นมาวิวัฒนาการความสำคัญของการออกแบบโฆษณาหลักการและองค์ประกอบของการโฆษณากระบวนการขั้นตอนการผลิตตลอดจนฝึกปฏิบัติการออกแบบโฆษณาประเภทต่างๆ


วิชา 2143218 การออกแบบลวดลาย 2/2565 (ผศ.พอหทัย ซุ่นสั้น)
แขนงวิชาการออกแบบกราฟิก (ศป.บ.)

หลักการ รูปแบบ แนวคิด วิธีการและปฏิบัติการออกแบบลวดลายประเภทต่างๆ ตลอดจนฝึกปฏิบัติการออกแบบลวดลาย

เพื่อประยุกต์ในการออกแบบทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ

2141214 ศิลปะอิสลาม (ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี)
แขนงวิชาการออกแบบกราฟิก (ศป.บ.)

2141214 ศิลปะอิสลาม* 3(2-2-5) Islamic Arts 
            ประวัติความเป็นมาความสำคัญรูปแบบและเนื้อหาของจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ในยุคสมัยที่อยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรอิสลามหรือศิลปะที่เกิดขึ้นจากพลังศรัทธาต่อศาสนาอิสลามเริ่มต้นตั้งแต่ยุคท่านศาสดามูฮัมหมัดจนถึงยุคปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบ 2 มิติ และออกแบบ 3 มิติ History,             
           importance, form and content of painting, sculpture and architecture in the period under the rule of the Islamic Kingdom,the art of Islamic faithfrom the time of the Prophet Muhammad to the present day,for information on the design of 2D and 3D design

ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ
แขนงวิชาการออกแบบกราฟิก (ศป.บ.)

หลักการพื้นฐานการวิจัยวิธีการวิจัยทั่วไปการกำหนดปัญหาการวิจัยการออกแบบการวิจัยการเขียนเค้าโครงการวิจัยการเก็บข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัยทางศิลปะและการออกแบบมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา