หลักการ รูปแบบและปฏิบัติงาน การเขียนหุ่นนิ่ง คน ทิวทัศน์ และงานสถาปัตยกรรม เน้นการถ่ายทอดที่เหมือนจริงด้วยเทคนิคที่สัมพันธ์กับวัสถุ

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อ แบบอย่างงานศิลปะและการออกแบบ จุดเปลี่ยนที่สำคัญ ๆ จากปรากฏการณ์ทางศิลปะในแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยใหม่ละร่วมสมัย

หลักการและวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการออกแบบกราฟิก การสร้างแนวคิดและการวางแผนออกแบบ ฝึกปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ

ประวัติความเป็นมาของกล้องถ่ายภาพพอสังเขป เรียนรู้หลักและวิธีการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ ใช้อุปกรณ์จัดแสง และอุปกรณ์อื่น ๆ ในการถ่ายภาพ ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อนำมาใช้ในงานออกแบบ

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ ศิลปนิพนธ์ ประกอบด้วยชุดผลงานออกแบบศิลปกรรมและเอกสารแสดงกระบวนการศึกษาค้นคว้า วิธีการสร้างสรรค์ รวมถึงการจัดแสดงผลงานต่อสาธารณชน

หลักการ รูปแบบและวิธีการ และปฏิบัติการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์เพื่อใช้ในงานกราฟิก งานสื่อสิ่งพิมพ์ และงานโฆษณา เน้นความคิดสร้างสรรค์ มุมกล้อง ฉาก การจัดแสง และการจัดองค์ประกอบภาพ โดยอาศัยวัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค และวิธีการในการถ่ายทอดเรื่องราวและสื่อความหมาย เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ

ความงาม คุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมภาคใต้ ความรู้ทางภูมิปัญญา ค่านิยมและความเชื่อที่ผูกพันกับสังคม นำมาสร้างสรรค์แนวคิดในการวางแผนออกแบบ ให้สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน สวยงาม และสอดคล้องกับทุนทางวัฒนธรรม

หลักการ รูปแบบและวิธีการ และปฏิบัติการออกแบบเกี่ยวกับรูปแบบสัญลักษณ์และเครื่อง หมายประเภทต่างๆ โดยเน้นความสัมพันธ์ของเรื่องราว รูปแบบและองค์ประกอบทางศิลปะ

ประวัติและวิวัฒนาการของการพิมพ์ ประเภทของสิ่งพิมพ์ ระบบการพิมพ์ กระบวนการผลิต ปฏิบัติการออกแบบและจัดทำต้นฉบับสำหรับงานพิมพ์ ในหลายรูปแบบและหลายประเภทเพื่อสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน