การพัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลาย ( อ.กมลวรรณ อ.เซียนทิพย์ 1/66)
สาขาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี กฎหมาย และการพัฒนา องค์ประกอบและคุณค่าของการพัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลาย สังคมพหุวัฒนธรรมรูปแบบและกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานความหลากหลายปัญหาและข้อจำกัดในการพัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลาย ศึกษาวิเคราะห์ อภิปราย กรณีศึกษาและฝึกพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานความหลากหลาย

2132322 ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาชุมชน (อ.ดร.ยุทธนา กาเด็ม 2-65)
สาขาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)

เพื่อให้นักศึกษาทราบความหมาย แนวคิดความสำคัญ ประโยชน์ รูปแบบของธรรมาภิบาล และทราบวิธีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาชุมชน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธรรมมาภิบาล

2132212 การบริหารจัดการเครือข่าย 2/2565 ภาค กศ.บป กรณีพิเศษ (อ.กมลวรรณ ชนะกุล)
สาขาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)

ความหมาย แนวคิด ขอบข่าย รูปแบบ ความสำคัญของเครือข่าย องค์ประกอบ กระบวนการในการสร้างและบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาการบริหารจัดการเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2132216 การจัดนันทนาการในชุมชน 2/2565 (อ.กมลวรรณ ชนะกุล)
สาขาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)

ความหมาย แนวคิด ความสำคัญ และประโยชน์ของการจัดนันทนาการ การฝึกพูดในที่ชุมชน รูปแบบ วิธีการ การฝึกทักษะในการจัดนันทนาการ และการพูดในที่ชุมชน โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในรูปแบบต่างๆ

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 1/2566 (ผศ.เวคิน วุฒิวงศ์,อ.กมลวรรณ ชนะกุล,อ.อภิชิต อนุบุตร)
สาขาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)

ศาสตร์พระราชา เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) และแนวทางการประยุกต์ใช้ องค์ประกอบและกระบวนการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบการเกษตรร่วมสมัย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิศวกรสังคม แผนพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศร่วมสมัย ฝึกประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นผ่านการทำโครงงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนต้นแบบคำนึงถึงภูมิสังคม การจัดการทรัพยากรชุมชน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

นวัตกรรมและภูมิปัญญาในงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 1/2566 (ผศ.เวคิน วุฒิวงศ์,อ.อภิชืต อนุบุตร)
สาขาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม ภูมิปัญญาและทุนชุมชน กระบวนการสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาไทยในแต่ละภูมิภาค ภูมิปัญญาและนวัตกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการสร้างนวัตกรรมในงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นฝึกปฏิบัติ การสำรวจภูมิปัญญา การนำภูมิปัญญาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การสร้างและใช้นวัตกรรมในงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองและการประกอบวิสาหกิจชุมชน 1/2565 (ผศ.เวคิน วุฒิวงศ์)
สาขาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)

ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และความสำคัญของเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง กลุ่ม/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง องค์ประกอบและการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน ฝึกปฏิบัติศึกษากรณีตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จ

2132322 ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาชุมชน ภาค กศ.บป 3/2564 อ. กมลวรรณ ชนะกุล
สาขาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)

เพื่อให้นักศึกษาทราบความหมาย แนวคิดความสำคัญ ประโยชน์รูปแบบของธรรมาภิบาล หาวิธีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาชุมชน ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ         ธรรมาภิบาล

2132212 การบริหารจัดการเครือข่าย 1/2565 (ผศ.สุพัตรา รุ่งรัตน์และอาจารย์กมลวรรณ ชนะกุล)
สาขาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)

ความหมาย แนวคิด ขอบข่าย รูปแบบ ความสำคัญของเครือข่าย องค์ประกอบ กระบวนการในการสร้างและบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาการบริหารจัดการเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กระบวนการพัฒนาชุมชน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (อ.ดร.ยุทธนา กาเด็ม)
สาขาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)

ความหมาย ขั้นตอน กระบวนการพัฒนาชุมชน 7 ขั้นตอน การกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนโดยฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอน ที่ยึดข้อมูลชุมชนเป็นหลัก ตลอดจนการจัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2132321 งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (อ.ดร.ยุทธนา กาเด็ม)
สาขาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)

ความหมาย แนวคิด หลักการและทักษะในการทำงานอาสาสมัคร โดยครอบคลุมแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานอาสาสมัคร พัฒนาการของงานอาสาสมัครและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมขององค์กรอาสาสมัคร ทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาตนเองเพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจในวิธีคิด วิธีการทำงานอาสาสมัคร ฝึกปฏิบัติโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาสำนึกอาสาสมัครและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต

2132105 กระบวนการพัฒนาชุมชน (อ.อภิชิต อนุบุตร)
สาขาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)

ความหมาย ขั้นตอน กระบวนการพัฒนาชุมชน 7 ขั้นตอน การกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนโดยฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอน ที่ยึดข้อมูลชุมชนเป็นหลัก ตลอดจนการจัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2132107 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ภาค กศ.บป.) (อาจารย์กมลวรรณ ชนะกุล)
สาขาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)

ความหมายและกรอบแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในงานพัฒนาชุมชน การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนที่ประสบความสำเร็จ และการฝึกปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อความพอเพียง

2132212 การบริหารจัดการเครือข่าย
สาขาการพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)

ความหมาย แนวคิด ขอบข่าย รูปแบบ ความสำคัญของเครือข่าย องค์ประกอบ กระบวนการในการสร้างและบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษาการบริหารจัดการเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้