สืบค้น วิเคราะห์พัฒนาการของภาษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในด้านเสียง คำ ประโยค ความหมายและสำนวนในภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยจากกรณีศึกษา เอกสารและสารสนเทศที่หลากหลาย

สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์หลักการและแนวคิดการศึกษาหลักภาษาไทย ระบบเสียง ระบบคำ ระบบประโยค ข้อความและความหมายในภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ

การเรียนการสอนภาษามลายูเป็นภาษาต่างประเทศ บูรณาการกับการสอนทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน การใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาแม่ ภาษาที่สอง และภาษาต่างประเทศ การเปรียบเทียบระหว่างภาษาแม่และภาษามลายูมาตรฐาน

หน่วยสร้างและกฎทางวิทยาหน่วยคำ ประเภทของหน่วยคาและหน่วยคำย่อย หน่วยศัพท์และตระกูลคำ การผันคาและการแปลงคำ แผนภูมิโครงสร้างคำ วิทยาหน่วยคำและสัทวิทยา วิทยาหน่วยคำและวากยสัมพันธ์ ความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างคำ

ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร การแสดงบทบาทสมมุติในชีวิตประจาวัน ฟังการสนทนาโดยเจ้าของภาษาจากสื่อต่าง ๆ การแยกสาเนียงภาษามลายูที่มีแตกต่าง สามารถที่จะเข้าใจการสื่อสารและโต้ตอบได้อย่างถูกต้อง

ประวัติความเป็นมาของอักษรยาวี พยัญชนะ สระ เครื่องหมายวรรคตอน ระบบการสะกดและการออกเสียง การอ่านและเขียนข้อความภาษามลายูด้วยอักษรยาวี การแปลงข้อความอักษรรูมีเป็นอักษรยาวี และการออกแบบวิธีการอ่านด้วยอักษรยาวีเพื่อการสอนภาษามลายู