ภาษาศาสตร์สังคมสาหรับครูภาษามลายู 2/2565
สาขาการสอนภาษามลายู (ค.บ.)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางสังคมและภาษา บทบาทและความหลากหลายของภาษาในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนภาษาและโครงสร้างทางสังคม เพศและวัยของผู้พูด ภาษาที่ใช้ในบริบททางสังคม และการเปลี่ยนแปลงของภาษา

การแปลภาษามลายู 1/2564 (ผศ.ไซนีย์ ตำภู)
สาขาการสอนภาษามลายู (ค.บ.)

หลักการและทฤษฎีการแปล การประยุกต์ใช้หลักการแปลเอกสารต่าง ๆ การแปลคาศัพท์เฉพาะ การแปลสานวน การวิเคราะห์ปัญหาในการแปลภาษามลายูและการแปลไทย การใช้รูปแบบการเขียนที่ถูกต้อง วัฒนธรรมในการใช้ภาษามลายู การแปลจากภาษามลายูเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษามลายู ความหมายคาศัพท์จากประโยคจนถึงบริบท การแปลงานเขียน ข่าว หนังสือพิมพ์ เรื่องสั้น วรรณกรรม การใช้พจนานุกรม และเครื่องมือในการแปลอื่นๆ

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู(อ.ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง )
สาขาการสอนภาษามลายู (ค.บ.)

ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดำรงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายสำหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

2111434 เทคนิคการสอนภาษามลายูสำหรับครูภาษามลายู Melayu Teaching Techniques for Melayu
สาขาการสอนภาษามลายู (ค.บ.)

เทคนิคการสอนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ และศัพท์ แนวคิดการสอนภาษามลายู ประเภทของสื่อและการนําไปใช้ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษามลายู

2111432 วิธีการสอนภาษามลายูระดับประถมศึกษา Teaching Methods in Melayu Language in Primary Level
สาขาการสอนภาษามลายู (ค.บ.)

วิธีการ แนวทาง กลยุทธ์ และเทคนิคต่าง ๆ ในการสอนภาษามลายูในระดับประถมศึกษา วรรณกรรมสำหรับเด็กประถมศึกษา เช่น บทกลอน ร้อยแก้ว ร้อยกรอง นิทานและเทพนิยาย ปฏิบัติการสอนโดยใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียน