วรรณกรรมไทยร่วมสมัย 2/2565 (อ.เธียรณพัฒน์)
สาขาภาษาไทย (ศศ.บ.)

วรรณกรรมไทยประเภทสารคดีและบันเทิงคดี ลักษณะทางวรรณศิลป์ ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับพัฒนาการของวรรณกรรมไทย บทบาทของวรรณกรรมในการเสริมสร้างวัฒนธรรม การวิเคราะห์วรรณกรรมไทยเฉพาะเรื่องและการนำเสนอ

การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 2/2565 (ผศ.สวพร จันทรสกุล)
สาขาภาษาไทย (ศศ.บ.)

หลักและวิธีการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การอ่านงานเขียนที่ส่งเสริมความคิดและอุดมคติในการเป็นพลเมืองที่ดี มีมโนทัศน์และจิตสำนึกที่สร้างสรรค์คุณค่าของชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม อ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

หลักภาษาไทย 1/2565 (อาจารย์ธีรยุทธ์ เกณบุตร)
สาขาภาษาไทย (ศศ.บ.)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา ระบบเสียง ระบบคํา ระบบประโยค ข้อความและ ความหมายในภาษาไทย การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และตาม สถานการณ์ต่าง ๆ

Basic concepts of language; sound system; word system ; sentence system ; discourse and meaning of Thai language; using Thai language in accordance with its principles and contexts

การเขียนเพื่อการสื่อสารมวลชน 1/2566 (ผศ.สวพร จันทรสกุล, อ.ขวัญตา ทวีสุข)
สาขาภาษาไทย (ศศ.บ.)

ลักษณะภาษา หลักเกณฑ์ กลวิธีการเขียน เนื้อหา วิธีการนำเสนอ การใช้ถ้อยคำรูปประโยคที่ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมทั้งฝึกเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร เขียนบทวิทยุกระจายเสียงและบทวิทยุโทรทัศน์

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 1/2565 (ผศ.สวพร จันทรสกุล)
สาขาภาษาไทย (ศศ.บ.)

ความเป็นมาของคำยืมภาษาต่างประเทศในประเทศไทย ลักษณะของภาษาต่างประเทศที่เข้ามาปะปนกับภาษาไทย การสร้างคำ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเสียง รูปคำ และความหมาย

ภาษากับสังคม 1/2565 (ผศ.สวพร จันทรสกุล)
สาขาภาษาไทย (ศศ.บ.)

การใช้ภาษาที่แตกต่างกันตามปัจจัยทางสังคมของผู้พูดและสถานการณ์การใช้ภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม ทำเนียบภาษา การสัมผัสภาษา และการเปลี่ยนแปลงของภาษาในสังคมไทย

ศิลปะการอ่าน 1/2566 (ผศ.สวพร จันทรสกุล)
สาขาภาษาไทย (ศศ.บ.)

ศิลปะและเทคนิคการอ่านประเภทต่าง ๆ การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรองอย่างถูกต้อง การอ่านเพื่อจุดมุ่งหมายทั่วไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะ การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ การอ่านเพื่อการวิเคราะห์และวินิจสาร และการฝึกทักษะการอ่านวรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

2107142-1SAN เทคนิคการอ่าน
สาขาภาษาไทย (ศศ.บ.)

2107142 เทคนิคการอ่าน / ภาษาไทย (2560)

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการอ่านประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะการอ่านสารต่างๆ ได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย 3. เพื่อให้นักศึกษามีนิสัยรักการอ่านและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการอ่านประเภทต่างๆ มีทักษะการอ่าน เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน และสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง


 คำอธิบายรายวิชา
ความหมายของการอ่านประเภทต่าง ๆ เทคนิคการอ่านประเภทต่าง ๆ การอ่านเพื่อจุดมุ่งหมายทั่วไป และจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่าง การอ่านเร็ว การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญการอ่านตีความ การอ่านเพื่อการวิเคราะห์และวินิจสาร และฝึกทักษะการอ่านจากวรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

คติชนวิทยาวิธีการศึกษา 2/2565-อ.เธียรณพัฒน์
สาขาภาษาไทย (ศศ.บ.)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคติชนวิทยา ทฤษฎีคติชน ความสัมพันธ์ระหว่างคติชนวิทยากับภาษาและวรรณกรรมวิธีการเก็บข้อมูลภาคสนามตามระเบียบวิธีทาง คติชนวิทยา ฝึกเก็บและศึกษาข้อมูลภาคสนาม

การคิดและการใช้เหตุผล 2/2566 (ผศ.สวพร จันทรสกุล)
สาขาภาษาไทย (ศศ.บ.)

ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด การเสนอความคิดด้วยการอ้างเหตุผล ความจริงกับความถูกต้อง ข้อมูลกับการอ้างเหตุผลเชิงสถิติและวิทยาศาสตร์ การอ้างเหตุผลและการเขียนแบบนิรนัยและอุปนัย การโต้แย้งและการวิพากษ์วิจารณ์เชิงเหตุผล และการเขียนเชิงเหตุผล

สัมมนาภาษาไทย 1/2563 (อาจารย์ซูไรดา เจะนิ อาจารย์สันทัด จันทร์ขุน) สำเนา 1
สาขาภาษาไทย (ศศ.บ.)

วิธีการจัดสัมมนา  วิเคราะห์ปัญหาและปรากฏการณ์ในการใช้ภาษาไทยจาก  แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ตลอดจนหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาไทย  ศึกษาศิลปะการใช้ถ้อยคำ  รูปแบบที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ทั้งในการพูดและการเขียนจากวรรณกรรม ตลอดจนสื่อมวลชนที่แสดงถึงการสร้างสรรค์ทางภาษาโดยใช้แนวคิดที่ได้จากการศึกษา