1110320 สะเต็มศึกษาสำหรับเด็กประถมศึกษา 2/2566 (อ.ฮูดาย์ ดูมีแด)
สาขาการประถมศึกษา

สืบค้น วิเคราะห์และสรุปวิธีการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ได้แก่ขั้นการกำหนดปัญหา ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ขั้นวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา ขั้นทดสอบประเมินผลและปรับปรุง และขั้นนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหา หรือผลการพัฒนานวัตกรรม การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การสร้างแผนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การสร้างแบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาผ่านการปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบหรือนวัตกรรมใหม่

1110214 หลักสูตรเเละการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา 1/2566 (อ.ฮูดาย์ ดูมีแด)
สาขาการประถมศึกษา

ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาได้โดยการสืบค้นวิเคราะห์เนื้อหาวิทยาศาสตร์จากมาตรฐาน ตัวชี้วัดในสาระต่างๆที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานในเรื่องวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กายภาพ โลกและอวกาศ เทคโนโลยี ฝึกปฏิบัติการออกแบบหน่วย ออกแบบกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ การประเมินผล จากแหล่งเรียนรู้และงานวิจัย รวมทั้งแนวการสอนใหม่ๆที่ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ วิธีการดึงความสนใจของผู้เรียนให้อยู่กับบทเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนในการเสาะแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 1/2565 (อ.วิศนีย์ ผดุง)
สาขาการประถมศึกษา

สืบค้น สรุปความคิดรวบยอดเรื่องความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวนผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ แบบรูปพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและคาดคะเน รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต กระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 2/2564 (ดร.กอเดช อ้าสะกะละ)
สาขาการประถมศึกษา

สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบบจากงานวิจัยแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยประสานความร่วมมือกับชุมชนในหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาการเรียนรู้และผู้เรียน


หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา 2/2564 (อ.ฮูดาย์ ดูมีแด))
สาขาการประถมศึกษา

ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรเพื่อนำไปสู่การจัดทำคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา โดยการสืบค้นจากงานวิจัย การเลือกเทคนิคและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาสังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา รวมถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน การเลือกใช้และผลิตสื่อทางสังคมศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษา และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลองหรือในชั้นเรียนประถมศึกษา


1110320 สะเต็มศึกษาสำหรับเด็กประถมศึกษา (อาจารย์ ดร.โรซวรรณา เซพโฆลาม และอาจารย์ฮูดาย์ ดูมีแด)
สาขาการประถมศึกษา

สืบค้น วิเคราะห์และสรุปวิธีการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ได้แก่ขั้นการกำหนดปัญหา ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ขั้นวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา ขั้นทดสอบประเมินผลและปรับปรุง และขั้นนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหา หรือผลการพัฒนานวัตกรรม การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การสร้างแผนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การสร้างแบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาผ่านการปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบหรือนวัตกรรมใหม่

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 1/2564 (ดร.ชณิตา เก้าเอี้ยน)
สาขาการประถมศึกษา

Curriculum: Primary Levelปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาได้ โดยการสืบค้นวิเคราะห์เป้าหมายของหลักสูตรภาษาอังกฤษการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษาด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนของผู้เรียน จัดสื่อการเรียนรู้บรรยากาศการเรียนรู้ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนพร้อมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา 1/2564 ( อ..โซฟีลาน และคณะ)
สาขาการประถมศึกษา

คำอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาได้โดยการสืบค้นวิเคราะห์เนื้อหาวิทยาศาสตร์จากมาตรฐาน ตัวชี้วัดในสาระต่างๆที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานในเรื่องวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กายภาพ โลกและอวกาศ เทคโนโลยี ฝึกปฏิบัติการออกแบบหน่วย ออกแบบกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ การประเมินผล จากแหล่งเรียนรู้และงานวิจัย รวมทั้งแนวการสอนใหม่ๆที่ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ วิธีการดึงความสนใจของผู้เรียนให้อยู่กับบทเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนในการเสาะแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์