ศึกษาคำศัพท์   บทสนทนา  และ วัฒนธรรมของประเทศมลายู  ฝึกทักษะฟัง  พูด  อ่าน  เขียน เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัฒนธรรม และ ฝึกเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย  นำเสนอเนื้อหา  จับประเด็นสำคัญ บทคัดย่อ   การเขียนรายงาน


แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เทคนิคการบูรณาการตามหลักการอิสลามและหลักการทั่วไป ความเข้าใจและศาสตร์ทางการสอนของปราชญ์มุสลิม และปราชญ์ตะวันตก การบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไป การฝึกปฏิบัติการการบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไป การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในหลักสูตรอิสลามศึกษา การประเมินผลกิจกรรมบูรณาการ การประยุกต์ใช้การบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไปกับสถานศึกษาในชุมชน การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอแนวคิดการบูรณาการ การจัดสัมมนาเกี่ยวกับการบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไป

(ภาษาไทย) การวิเคราะห์กฎหมายการศึกษา จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา ปรัชญาอิสลาม ความเป็นครู สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะของครูอิสลามศึกษา การปลูกฝังวิญญาณความเป็นครู ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  การฝึกปฏิบัติการจัดการความรู้ การบูรณาการศาสตร์และการประยุกต์เพื่อพัฒนาการสอนและวิชาชีพครูอิสลามศึกษา

(ภาษาอังกฤษ) Analysis of educational legal, basic psychology, developmental psychology, psychology of learning, educational psychology, psychological guidance and counseling; Islamic Philosophy; teacher work. Professional characteristics and standards of teachers. competencies of Islamic Education teachers, the cultivating the spirit of teachers, good Interaction between teachers and learners; to promoting development of learners’ potential; practice of knowledge management,  and learning integration and application for teaching development and Islamic Education teaching profession


พื้นฐานของทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ในอิสลาม เทคนิคและวิธีการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ในอิสลามอย่างเป็นระบบ การพัฒนาสื่อและการวัดประเมินผลที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ในอิสลาม

ศึกษาคำศัพท์   บทสนทนา  และ วัฒนธรรมของประเทศมลายู  ฝึกทักษะฟัง  พูด  อ่าน  เขียน เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัฒนธรรม

ฝึกเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย  นำเสนอเนื้อหา  จับประเด็นสำคัญ บทคัดย่อ   การเขียนรายงาน

การศึกษาคำศัพท์ บทสนทนา ภาษาอาหรับและวัฒนธรรมของประเทศผู้ใช้ภาษาอาหรับ ฝึกฝนทักษะการฟังพูด อ่าน เขียนและใช้ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง  และการเขียนบทความทางวิชาการ และบทความวิจัย นำเสนอเนื้อหา และจับประเด็นสำคัญ ฝึกทักษะ การเขียนบทคัดย่อวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การเขียนสรุปย่อ การเขียนรายงาน และการเขียนบทความทางวิชาการ 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัลกุรอานและอัลสุนนะฮฺ วิธีวิทยาการศึกษาและการอรรถาธิบายอัลกุรอานและอัลสนุนะฮฺ  พัฒนาการทางวิชาการในอัลกุรอานและอัลสุนนะฮฺ   อัลกุรอานและอัลหะดีษที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกัน การสร้างสังคมสันติสุขและการจัดการเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติในการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าอัลกุรอานและอัลสุนนะฮฺ