พื้นฐานของทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ในอิสลาม เทคนิคและวิธีการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ในอิสลามอย่างเป็นระบบ การพัฒนาสื่อและการวัดประเมินผลที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ในอิสลาม

ศึกษาคำศัพท์   บทสนทนา  และ วัฒนธรรมของประเทศมลายู  ฝึกทักษะฟัง  พูด  อ่าน  เขียน เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัฒนธรรม

ฝึกเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย  นำเสนอเนื้อหา  จับประเด็นสำคัญ บทคัดย่อ   การเขียนรายงาน

การศึกษาคำศัพท์ บทสนทนา ภาษาอาหรับและวัฒนธรรมของประเทศผู้ใช้ภาษาอาหรับ ฝึกฝนทักษะการฟังพูด อ่าน เขียนและใช้ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง  และการเขียนบทความทางวิชาการ และบทความวิจัย นำเสนอเนื้อหา และจับประเด็นสำคัญ ฝึกทักษะ การเขียนบทคัดย่อวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การเขียนสรุปย่อ การเขียนรายงาน และการเขียนบทความทางวิชาการ 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัลกุรอานและอัลสุนนะฮฺ วิธีวิทยาการศึกษาและการอรรถาธิบายอัลกุรอานและอัลสนุนะฮฺ  พัฒนาการทางวิชาการในอัลกุรอานและอัลสุนนะฮฺ   อัลกุรอานและอัลหะดีษที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกัน การสร้างสังคมสันติสุขและการจัดการเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติในการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าอัลกุรอานและอัลสุนนะฮฺ