โลกทัศน์การศึกษาอิสลาม (ผศ.ดร.อับดุลรอแม สุหลง)
สาขาการสอนอิสลามศึกษา (ป.โท)

ประวัติและระบบการศึกษาอิสลาม สถานะ บทบาท หน้าที่ของครูมุสลิมตั้งแต่สมัยท่านศาสดามูฮัมมัด สมัยคูลาฟาอุลรอซีดีน สมัยราชวงค์อุมัยยะห์ อับบาสียะห์และอุษมานียะห์ การศึกษาประวัติความเป็นมาและเปรียบเทียบกระบวนการอิสลามานุวัตรทางการศึกษาของนักวิชาการมุสลิม แนวคิดของนักวิชาการมุสลิมด้านการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจ การเขียนบทความเพื่อนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับโลกทัศน์การศึกษาอิสลาม การสัมมนาและวิพากษ์เกี่ยวกับ โลกทัศน์การศึกษาอิสลามเพื่อตกผลึกองค์ความรู้และนำไปประยุกต์ใช้สู่ชุมชน

History and Islamic education system, status, role and function of Muslim teachers in the period of the Prophet Muhammad (SAW), period of the four caliphs, period of Umaiyah, Abbasiyah and Uthmaniyah empires. Study the history and comparison of the educational Islamization processes of Muslim scholars; thoughts of education, social and economic. Practice writing article to express idea about Islamic education worldview, seminars and criticism on Islamic education worldview to crystallize knowledge and apply it to the community


โลกทัศน์การศึกษาอิสลาม
สาขาการสอนอิสลามศึกษา (ป.โท)

ประวัติและระบบการศึกษาอิสลาม สถานะ บทบาท หน้าที่ของครูมุสลิมตั้งแต่ สมัยท่านศาสดามูฮัมมัด สมัยคูลาฟาอุลรอซีดีน สมัยราชวงค์อุมัยยะห์ อับบาสียะห์และอุษมานียะห์ การศึกษาประวัติความเป็นมาและเปรียบเทียบกระบวนการอิสลามานุวัตรทางการศึกษาของ นักวิชาการมุสลิม แนวคิดของนักวิชาการมุสลิมด้านการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจ การเขียน บทความเพื่อน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับโลกทัศน์การศึกษาอิสลาม การสัมมนาและวิพากษ์เกี่ยวกับ โลกทัศน์การศึกษาอิสลามเพื่อตกผลึกองค์ความรู้และน าไปประยุกต์ใช้สู่ชุมชน

นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษา (อ.ดร.ซูฮัยรี บืองาฉา)
สาขาการสอนอิสลามศึกษา (ป.โท)

หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ การประเมินสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน และการสื่อสาร บทบาทของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการพัฒนาการเรียนรู้ การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปัญหาแนวโน้มการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และเพื่อการสื่อสาร การฝึกปฏิบัติ พัฒนา ประเมินและประยุกต์ใช้สื่อ นวัตกรรมและสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการสื่อสารองค์ความรู้อิสลามศึกษาโดยใช้วิจัยเป็นฐาน

1206101 การบริหารและการจัดการงานวิชาการ
สาขาการสอนอิสลามศึกษา (ป.โท)

การวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎี  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิชาการ บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการงานวิชาการ การพัฒนางานวิชาการในสถานศึกษา การบริหารจัดการชั้นเรียน การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นำทางวิชาการ การจัดทำโครงงานทางวิชาการ การจัด ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารและจัดการงานวิชาการ จรรยา บรรณของผู้บริหารและการจัดการงานวิชาการ การฝึกบริหารจัดการงานวิชาการ การจัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการทางวิชาการ การรายงานผลการดำเนินงานโครงงานทางวิชาการ

ปรัชญาการศึกษาและแนวคิดอิสลาม 2/2566 (ผศ.ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา)
สาขาการสอนอิสลามศึกษา (ป.โท)

ปรัชญา ทฤษฎี แนวคิดทางการศึกษา ปรัชญาอิสลามและแนวคิดทางการศึกษาอิสลาม ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้  ปัจจัยทางศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และผลกระทบต่อการจัดการศึกษาและการสอนอิสลามศึกษา แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลวิธีและการประยุกต์ใช้ปรัชญาทางการศึกษาอิสลามและแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม


ภาษาอาหรับสำหรับบัณฑิตศึกษา
สาขาการสอนอิสลามศึกษา (ป.โท)

การศึกษาคำศัพท์ บทสนทนา ภาษาอาหรับและวัฒนธรรมของประเทศผู้ใช้ภาษาอาหรับ ฝึกฝนทักษะการฟังพูด อ่าน เขียนและใช้ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัฒนธรรม และการเขียนบทความทางวิชาการ และบทความวิจัย นำเสนอเนื้อหา และจับประเด็นสำคัญ ฝึกทักษะ การเขียนบทคัดย่อวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การเขียนสรุปย่อ การเขียนรายงาน และการเขียนบทความทางวิชาการ การฝึกใช้ภาษาอาหรับให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม และการใช้เชิงวิชาการ

ภาษามลายูสำหรับบัณฑิตศึกษา 1/2564 (ดร พารีดา หะยีเตะ)
สาขาการสอนอิสลามศึกษา (ป.โท)

ศึกษาคำศัพท์   บทสนทนา  และ วัฒนธรรมของประเทศมลายู  ฝึกทักษะฟัง  พูด  อ่าน  เขียน เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัฒนธรรม และ ฝึกเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย  นำเสนอเนื้อหา  จับประเด็นสำคัญ บทคัดย่อ   การเขียนรายงาน


11202201 การบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไป
สาขาการสอนอิสลามศึกษา (ป.โท)

แนวคิด รูปแบบ วิธีการ เทคนิคการบูรณาการตามหลักการอิสลามและหลักการทั่วไป ความเข้าใจและศาสตร์ทางการสอนของปราชญ์มุสลิม และปราชญ์ตะวันตก การบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไป การฝึกปฏิบัติการการบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไป การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในหลักสูตรอิสลามศึกษา การประเมินผลกิจกรรมบูรณาการ การประยุกต์ใช้การบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไปกับสถานศึกษาในชุมชน การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอแนวคิดการบูรณาการ การจัดสัมมนาเกี่ยวกับการบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์ทั่วไป

การเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นครูอิสลามศึกษา
สาขาการสอนอิสลามศึกษา (ป.โท)

(ภาษาไทย) การวิเคราะห์กฎหมายการศึกษา จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา ปรัชญาอิสลาม ความเป็นครู สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะของครูอิสลามศึกษา การปลูกฝังวิญญาณความเป็นครู ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  การฝึกปฏิบัติการจัดการความรู้ การบูรณาการศาสตร์และการประยุกต์เพื่อพัฒนาการสอนและวิชาชีพครูอิสลามศึกษา

(ภาษาอังกฤษ) Analysis of educational legal, basic psychology, developmental psychology, psychology of learning, educational psychology, psychological guidance and counseling; Islamic Philosophy; teacher work. Professional characteristics and standards of teachers. competencies of Islamic Education teachers, the cultivating the spirit of teachers, good Interaction between teachers and learners; to promoting development of learners’ potential; practice of knowledge management,  and learning integration and application for teaching development and Islamic Education teaching profession


1202206 การสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ในอิสลาม
สาขาการสอนอิสลามศึกษา (ป.โท)

พื้นฐานของทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ในอิสลาม เทคนิคและวิธีการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ในอิสลามอย่างเป็นระบบ การพัฒนาสื่อและการวัดประเมินผลที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ในอิสลาม

1218101 ภาษามลายูสำหรับบัณฑิตศึกษา
สาขาการสอนอิสลามศึกษา (ป.โท)

ศึกษาคำศัพท์   บทสนทนา  และ วัฒนธรรมของประเทศมลายู  ฝึกทักษะฟัง  พูด  อ่าน  เขียน เพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัฒนธรรม

ฝึกเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย  นำเสนอเนื้อหา  จับประเด็นสำคัญ บทคัดย่อ   การเขียนรายงาน

วิชาภาษาอาหรับสำหรับบัณฑิตศึกษา 1/2564 (มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา)
สาขาการสอนอิสลามศึกษา (ป.โท)

การศึกษาคำศัพท์ บทสนทนา ภาษาอาหรับและวัฒนธรรมของประเทศผู้ใช้ภาษาอาหรับ ฝึกฝนทักษะการฟังพูด อ่าน เขียนและใช้ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้อง  และการเขียนบทความทางวิชาการ และบทความวิจัย นำเสนอเนื้อหา และจับประเด็นสำคัญ ฝึกทักษะ การเขียนบทคัดย่อวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การเขียนสรุปย่อ การเขียนรายงาน และการเขียนบทความทางวิชาการ 

รายวิชาอัลกุรอานและอัลสุนนะฮฺ 1/2564 (มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา)
สาขาการสอนอิสลามศึกษา (ป.โท)

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัลกุรอานและอัลสุนนะฮฺ วิธีวิทยาการศึกษาและการอรรถาธิบายอัลกุรอานและอัลสนุนะฮฺ  พัฒนาการทางวิชาการในอัลกุรอานและอัลสุนนะฮฺ   อัลกุรอานและอัลหะดีษที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกัน การสร้างสังคมสันติสุขและการจัดการเรียนรู้  ฝึกปฏิบัติในการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าอัลกุรอานและอัลสุนนะฮฺ