การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ 1/2566 (อ.เฟรดาว สุไลมาน)
สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีทางการศีกษา

เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของการตกแต่งภาพ รู้จักรูปแบบและแหล่งที่มาของภาพ พร้อมมีความชำนาญในนำภาพเข้าสู่ระบบ ดิจิทัลด้วยเครื่องมือประกอบต่าง ๆ โปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งภาพ เรียนรู้ระบบการทำงาน การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสี การจัดองค์ประกอบภาพในการสร้างภาพใหม่ การแก้ไขและตกแต่งภาพเพื่อการนาไปใช้ในงานด้านการศึกษา นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการสร้างภาพ แก้ไขและตกแต่งภาพ เพื่อนำภาพที่ตกแต่งแล้วไปใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้

1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 1/66 (อ.ดร.พิชญ์สินี ไสยสิทธิ์)
สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีทางการศีกษา

วิเคราะห์วาทวิทยาสาหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย และ ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

การบรูณาการเทคโนโลยีในงานวิจัยการสอนภาษาอังกฤษ 2/2565 (ดร.อัญชริกา จันจุฬา)
สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีทางการศีกษา

การทำวิจัยในชั้นเรียน สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ การออกแบบการวิจัย โดยใช้เทคโนโลยทางการศึกษา เป็นเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย

การบรูณาการเทคโนโลยใีนการสอนภาษาอังกฤษ 2/2565 (ดร.อัญชริกา จันจุฬา)
สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีทางการศีกษา

หลักการแนวคิดและทฤษฎีในการบรูณาการเทคโนโลยีสำหรับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยเทคโนโลยีการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ การเลือกใช้เทคโนโลยีใีนการสอนทักษะภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 2/2566 (ผศ.สกล สมจิตต์)
สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีทางการศีกษา

          ศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยใช้นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนประยุกต์ใช้และจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง

การจัดการฝึกอบรมและสัมมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา 2/2566 (ผศ.สกล สมจิตต์)
สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีทางการศีกษา

              สำรวจสภาพปัญหาและความต้องการในการฝึกอบรม วิเคราะห์ปัญหา วางแผนการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนา ฝึกปฏิบัติการออกแบบและการจัดการฝึกอบรมหรือสัมมนาด้วยเทคนิควิธีการที่เหมาะสม เพื่อหาแนวทางในการนำความรู้เหล่านั้นมาดัดแปลงและแก้ปัญหาให้เหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ 1/2565 (อ.เฟรดาว สุไลมาน)
สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีทางการศีกษา

เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของการตกแต่งภาพ รู้จักรูปแบบและแหล่งที่มาของภาพ พร้อมมีความชำนาญในนำภาพเข้าสู่ระบบ ดิจิทัลด้วยเครื่องมือประกอบต่าง ๆ โปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งภาพ เรียนรู้ระบบการทำงาน การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสี การจัดองค์ประกอบภาพในการสร้างภาพใหม่ การแก้ไขและตกแต่งภาพเพื่อการนาไปใช้ในงานด้านการศึกษา นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการสร้างภาพ แก้ไขและตกแต่งภาพ เพื่อนำภาพที่ตกแต่งแล้วไปใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้

การออกแบบและผลิตสื่อพื้นฐานสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ 1/2565 (ผศ. สกล สมจิตต์) )
สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีทางการศีกษา

          หลักการ ทฤษฏี แนวคิด และรูปแบบของสื่อพื้นฐาน ความรู้ด้านการออกแบบและกระบวนการผลิต วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือการผลิต ฝึกปฏิบัติการออกแบบและผลิตสื่อพื้นฐานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ในการเรียนรู้ ทดลองใช้ ประเมิน และปรับปรุงให้เหมาะสม

การบูรณาการเทคโนโลยีในงานวิจัยการสอนภาษาอังกฤษ 2/2565 (ดร.อัญชริกา จันจุฬา)
สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีทางการศีกษา

การทำการวิจัยในชั้นเรียน  สำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ  การออกแบบการวิจัย  โดยใช้เทคโนโลยทีางการศึกษาเป็นเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานวิจัย

การจัดแสดงและนิทรรศการเพื่อการศึกษา 2/2564 (ผศ.สกล สมจิตต์)
สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีทางการศีกษา

บทบาท ความสำคัญ และแนวโน้มของการจัดแสดงและนิทรรศการในงานด้านการศึกษา

ประเภท หลักการ องค์ประกอบ และแนวคิดในการออกแบบการจัดแสดงและนิทรรศการ เทคนิคการจัดและการประเมินผล ปฏิบัติการออกแบบจัดแสดงและนิทรรศการทางการศึกษา


ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน 2/2565 (อ.สาวิตรี มะดอมะ)
สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีทางการศีกษา

คำศัพท์ วลี ประโยคภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง สำหรับชั้นเรียนภาษาอังกฤษ การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในบริบทและสถานการณ์ที่แตกต่าง