ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญของสถิติ วิธีทางสถิติ การรวบรวมและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การแจกแจงความถี่ การสุ่มตัวอย่าง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบสถิติที่ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สมการถดถอยเพื่อพยากรณ์แนมโน้มทางธุรกิจ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การใช้เลขดัชนี และการประยุกต์ใช้สถิติในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสถิติต่าง ๆ


อ่านหน่อยนะครับ !!! คำอธิบายรายวิชา >>>> หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง อํานาจหน้าที่การดําเนินงานและการยกเลิกประกอบธุรกิจ ในธุรกิจแบบห้างหุ้นสวนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัดบริษัทมหาชนจํากัด และ รูปแบบอื่นๆ กฎหมายว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา รวมทั้งหลักทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ ซื้อขาย เช่าทรัพย์เช่าซื้อ จ้างแรงงาน ค้ำประกัน จํานองจํานํา ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ ตั๋วเงิน ประกันภัย และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค อีกทั้ง พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

“มารู้จักการตลาดขั้นพื้นฐานกันนะคะ Nice to meet you”

คำอธิบายรายวิชา >>> ความหมายและความสำคัญของการตลาด แนวทางการศึกษาวิชาการตลาดแนวความคิดการจัดการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมวิธีการวิเคราะห์ เป้าหมายธุรกิจ แรงจูงใจและพฤติกรรมผู้บริโภค ประเภทของตลาด และส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจจำหน่ายสินค้าและธุรกิจบริการ รวมถึงจรรยาบรรณทางการตลาด