เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ 2/2566 (อ.อรวรรณ กมล)
วิชาแกนกลางคณะวิทยาการจัดการ

การประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์  เพื่อใช้ในด้านธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค   การผลิต การตลาด รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน การคลัง การค้าระหว่างประเทศ  วัฎจักรธุรกิจ และการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ


3120302 สถิติธุรกิจ 2/2566 (นัทที ขจรกิตติยา)
วิชาแกนกลางคณะวิทยาการจัดการ

ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญของสถิติ วิธีทางสถิติ การรวบรวมและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ การแจกแจงความถี่ การสุ่มตัวอย่าง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบสถิติที่ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์สมการถดถอยเพื่อพยากรณ์แนมโน้มทางธุรกิจ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การใช้เลขดัชนี และการประยุกต์ใช้สถิติในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสถิติต่าง ๆ

โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 2/2565 (ผศ.ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี)
วิชาแกนกลางคณะวิทยาการจัดการ

การพิมพ์เอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการงานเอกสาร โปรแกรมคำนวณ โปรแกรมนำเสนอผลงาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การนำโปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่มาใช้ในงานธุรกิจ

สถิติธุรกิจ 2/66 (รศ.ดร.ศิษฏ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์)
วิชาแกนกลางคณะวิทยาการจัดการ

ความหมายขอบเขตความสำคัญของสถิติวิธีทางสถิติการรวบรวม และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง การแจกแจงความถี่การวัดแบบกระจาย การวิเคราะห์ความแปรปรวนการทดสอบสถิติที่ใช้แล้วและไม่ได้รับการรองรับธุรกิจ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์การใช้เลขดัชนีและการประยุกต์ใช้สถิติในเชิงธุรกิจตลอดจนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสถิติต่าง 

3126203 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (อ.วุฒิชัย คงยัง)
วิชาแกนกลางคณะวิทยาการจัดการ

ความเป็นมา ทฤษฏีเเละหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบเเละขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางเเผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจเเละความรับผิดชอบต่อสังคม

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
วิชาแกนกลางคณะวิทยาการจัดการ

คณิตศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เทคนิคการตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน และความไม่แน่นอน การโปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์โครงข่ายงาน และการจำลองสถานการณ์

ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ และประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง โปรแกรมเชิงเส้นตรง ตัวแบบของมาร์คอฟ ทฤษฎีเกม แถวรอคอยและการจำลองเหตุการณ์

การจัดการดำเนินงาน 3156106 (อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง)
วิชาแกนกลางคณะวิทยาการจัดการ

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด การเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบและการวางผังกระบวนการ การพยากรณ์ การวางแผน การจัดการคุณภาพ การบำรุงรักษา การจัดการสินค้าคงคลัง และระบบคลังสินค้า เครื่องมือและเทคนิค ความรู้พื้นฐานของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการการดำเนินงาน และกลยุทธ์ ด้านการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงแนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 2/2564 (ผศ.ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี)
วิชาแกนกลางคณะวิทยาการจัดการ

การพิมพ์เอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดการงานเอกสาร โปรแกรมคำนวณ โปรแกรมนำเสนอผลงาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การนำโปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่มาใช้ในงานธุรกิจ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2/64
วิชาแกนกลางคณะวิทยาการจัดการ

ความเป็นมา ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม การพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม


3120205 กฎหมายธุรกิจและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี (อ.อับบ๊าส)
วิชาแกนกลางคณะวิทยาการจัดการ

ความรู้ทางสภาพแวดล้อมของกฎหมายธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบวิชาชีพบัญชี พระราชบัญญัติการบัญชี พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการออกหลักทรัพย์ การเสนอขายหลักทรัพย์ การซื้อขายหลักทรัพย์ การดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

3126318 การจัดการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อ.สุไลยา)
วิชาแกนกลางคณะวิทยาการจัดการ

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้นแบบธุรกิจเชิงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาและความมั่นคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการอิสลาม

3120201 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฏหมาย (อ.สุไลยา กุวิง)
วิชาแกนกลางคณะวิทยาการจัดการ

หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง อํานาจหน้าที่การดําเนินงานและการยกเลิกประกอบธุรกิจ ในธุรกิจแบบห้างหุ้นสวนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัดบริษัทมหาชนจํากัด และ รูปแบบอื่นๆ กฎหมายว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา รวมทั้งหลักทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ ซื้อขาย เช่าทรัพย์เช่าซื้อ จ้างแรงงาน ค้ำประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ ตั๋วเงิน ประกันภัย และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค อีกทั้ง พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

กฎหมายธุรกิจ_Abbas.p
วิชาแกนกลางคณะวิทยาการจัดการ

อ่านหน่อยนะครับ !!! คำอธิบายรายวิชา >>>> หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง อํานาจหน้าที่การดําเนินงานและการยกเลิกประกอบธุรกิจ ในธุรกิจแบบห้างหุ้นสวนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัดบริษัทมหาชนจํากัด และ รูปแบบอื่นๆ กฎหมายว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา รวมทั้งหลักทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ ซื้อขาย เช่าทรัพย์เช่าซื้อ จ้างแรงงาน ค้ำประกัน จํานองจํานํา ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ ตั๋วเงิน ประกันภัย และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค อีกทั้ง พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

3124101 หลักการตลาด (ผศ.ปวีณา เจะอารง-อ.ณา)
วิชาแกนกลางคณะวิทยาการจัดการ

“มารู้จักการตลาดขั้นพื้นฐานกันนะคะ Nice to meet you”

คำอธิบายรายวิชา >>> ความหมายและความสำคัญของการตลาด แนวทางการศึกษาวิชาการตลาดแนวความคิดการจัดการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมวิธีการวิเคราะห์ เป้าหมายธุรกิจ แรงจูงใจและพฤติกรรมผู้บริโภค ประเภทของตลาด และส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจจำหน่ายสินค้าและธุรกิจบริการ รวมถึงจรรยาบรรณทางการตลาด