การจัดการการดำเนินงาน (Operations Management) (อาจารย์ ดร.ภูริชาติ พรหมเต็ม)
สาขาการจัดการ

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด การเลือกทำเลที่ตั้ง การออกแบบและการวางผังกระบวนการ การพยากรณ์ การวางแผน การจัดการคุณภาพ การบำรุงรักษา การจัดการสินค้าคงคลัง และระบบคลังสินค้า เครื่องมือและเทคนิค ความรู้พื้นฐานของโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการการดำเนินงาน และกลยุทธ์ ด้านการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงแนวคิดด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสติกส์และโซ่อุปทาน

การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ(New Venture Creation and Entrepreneurship) (อาจารย์ ดร. ภูริชาติ พรหมเต็ม
สาขาการจัดการ

เทคนิคการสร้างธุรกิจใหม่สำหรับผู้ประกอบการ การวางแผนการผลิต พยากรณ์ การผลิต ทำเลที่ตั้ง การควบคุมคุณภาพ การจัดการห่วงโซ่คุณค่า การตลาดและ การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล การขยายช่องทางจำหน่ายสู่ตลาดในปัจจุบัน การบริหารองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ การสร้างเครือข่าย กลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ การนำเสนอแผนธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลและกฎหมายจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อการพัฒนาธุรกิจ-1
สาขาการจัดการ

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจทักษะความคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อการคิดประเด็นปัญหา การใช้คำถามในการระดมความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาโดยลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทักษะการคิดและการเข้าใจ ความคาดหวัง ของลูกค้า การออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตและทดลอง ใช้รวมถึงการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอสู่การปฏิบัติเพื่อการบริหารธุรกิจ 2. นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนและการทำงานในอนาคต

หลักการตลาด 1/2566 (อ.ดร.วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์)
สาขาการจัดการ

ความหมายและความสำคัญของการตลาด แนวทางการศึกษาวิชาการตลาด แนวความคิดการจัดการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมวิธีการวิเคราะห์ เป้าหมายธุรกิจ แรงจูงใจและพฤติกรรมผู้บริโภค ประเภทของตลาดและส่วนประสมทางการตลาดสำหรับธุรกิจจำหน่ายสินค้าและธุรกิจบริการ รวมถึงจรรยาบรรณททางการตลาด

ปฏิบัติการวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงินและบัญชี
สาขาการจัดการ

แนวคิด ทฤษฎี หลักการพื้นฐานทางบัญชีและองค์ประกอบของงบการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและการประเมินฐานะทางการเงินจากผลประกอบการของกิจการ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินต่างๆที่สำคัญ

การตีความและการอธิบายผลจากนำเสนอข้อมูลสำคัญจากงบการเงิน การประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจด้านการดำเนินงาน

การลงทุนและจัดหาเงินของธุรกิจได้ตามเป้าหมายโดยเน้นการปฏิบัติจริง

หลักและนโบายการลงทุน 2/2565 (อ.ดร.วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์)
สาขาการจัดการ

ความรู้เบื้องต้นและนโยบายเกี่ยวกับการลงทุน การจัดหาเงินทุน การระดมเงินทุน การจัดการการลงทุน การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์นโยบายการลงทุน การวัดผลตอบแทน และการตัดสินใจในการลงทุน

3126320 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ผศ.ดร.ดุษฎี นาคเรือง)
สาขาการจัดการ

แนวคิดพื้นฐานและกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ ม การกําหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์
การควบคุมเชิงกลยุทธ์ และการประสานส่วนประกอบต่างๆ
https://eservice.yru.ac.th/tqf/mko3456/2565-2-5435860-49947317

ปฏิบัติการวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงินและบัญชี 2/2565 (อ.ดร.วิโรจน์ ไพบูลย์เวชสวัสดิ์)
สาขาการจัดการ

แนวคิดทฤษฎีหลักการพื้นฐานทางบัญชีและองค์ประกอบของงบการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินหมายเหตุประกอบงบการเงินเครื่องมือในการวิเคราะหง์บการเงินและการประเมินฐานะทางการเงินจากผลประกอบการของกิจการ การวิคราะหอัตราส่วนทางการเงินต่างๆที่สำคัญ การตีความและการอธิบายผลจากนำสนอข้อมูลสำคัญจากงบการเงินการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อประโยชนในการตัดสนิใจด้านการดำเนินงาน การลงทุนและจัดหาเงินทุนของธุรกิจได้ตามเป้าหมายโดยเน้นการปฏิบัติจริง