การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ1/2565(ผศ.ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี)
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ความหมายของระบบ หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบทางธุรกิจการวางแผนแก้ปัญหา ขอบข่ายของการวิเคราะห์ การตรวจสอบระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์รายละเอียดระบบใหม่กับระบบเดิม การออกแบบการนำเข้าและส่งออกข้อมูลการออกแบบแฟ้มข้อมูล การทดสอบและติดตั้งระบบการบำรุงรักษา การทำผังระบบการสื่อสาร การประเมินและวัดประสิทธิภาพ

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2/2564 (ผศ.ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี)
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต้นแบบธุรกิจเชิงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาความมั่นคงในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อขาย และการโฆษณา ปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบที่เกิดจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3132209 การออกแบบและพัฒนาเว็บในงานธุรกิจ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักการออกแบบเว็บ การจัดการเนื้อหา ขั้นตอนการพัฒนาเว็บ เทคนิคในการพัฒนาเว็บ โครงสร้างของเว็บการใช้งานและการเชื่อมโยงงานกราฟิกและมัลติมีเดียงานฐานข้อมูลบนเว็บ  เว็บเทคโนโลยี การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต การพัฒนาเว็บสำหรับงานธุรกิจ


กฏหมายธุรกิจ 2/2564 (อ.ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ)
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง อํานาจหน้าที่การดําเนินงานและการยกเลิกประกอบธุรกิจ ในธุรกิจแบบห้างหุ้นสวนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัดบริษัทมหาชนจํากัด และ รูปแบบอื่นๆ 

3132208 ระบบฐานข้อมูล(โซฟีร์)
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักการออกแบบและเขียนโปรแกรม ผังงานโปรแกรม รูปแบบไวยากรณ์ ภาษา องค์ประกอบของภาษาคอมพิวเตอร์ คำสั่งเข้าข้อมูล การประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ การจัดรูปแบบของข้อมูล ตัวดำเนินการและนิพจน์ คำสั่งเงื่อนไข คำสั่งการวนซ้ำ ตัวแปรชุด ตัวชี้ ฟังก์ชัน ข้อมูลชนิดโครงสร้าง แฟ้มข้อมูล และ การจัดการแฟ้มข้อมูล

3162203 - การโปรแกรม(โซฟีร์)
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักการออกแบบและเขียนโปรแกรม ผังงานโปรแกรม รูปแบบไวยากรณ์ ภาษา องค์ประกอบของภาษาคอมพิวเตอร์ คำสั่งเข้าข้อมูล การประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ การจัดรูปแบบของข้อมูล ตัวดำเนินการและนิพจน์ คำสั่งเงื่อนไข คำสั่งการวนซ้ำ ตัวแปรชุด ตัวชี้ ฟังก์ชัน ข้อมูลชนิดโครงสร้าง แฟ้มข้อมูล และ การจัดการแฟ้มข้อมูล

3132314-การโปรแกรมเว็บและฐานข้อมูลบนเว็บ,164(โซฟ๊ร์)
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมดังนี้

มีความรู้เกี่ยวและฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนเว็บฝั่งแม่ข่าย และลูกข่าย มีทักษะในการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมสำหรับจำลองแม่ข่าย มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชั่น เข้าใจรูปแบบ วิธีการ และคำสั่งในการการออกแบบฐานข้อมูลบนเว็บ การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการฐานข้อมูลบนเว็บ

มีทักษะในการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ และมีความมั่งคง
         เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ มีความสามารถด้านวิชาชีพทางด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

การเป็นผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (เทอม 1/2564) ดร..นิมารูนี หะยีวาเงาะ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การจัดการภาคปฏิบัติของผู้ประกอบการธุรกิจด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์การจัดตั้งและการจัดทำแผนธุรกิจ การดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต การกำหนด กลยุทธทางการตลาด การผลิต และการเงิน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ การนำเสนอแผนธุรกิจความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ เทคโนโลยีและเครื่องมือรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ การจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมระบบ บุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ การบริหาร โครงการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การพิมพ์เอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัด การงานเอกสารโปรแกรมคำนวณโปรแกรมนำเสนอผลงาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การนำโปรแกรมสำเร็จรูปบนอุปกรณ์ เคลื่อนที่มาใช้ในงานธุรกิจ

โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การพิมพ์เอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ การประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัด การงานเอกสารโปรแกรมคำนวณโปรแกรมนำเสนอผลงานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งานการนำโปรแกรมสำเร็จรูปบนอปกรณ์เคลื่อนที่มาใช้ในงานธุรกิจ

การสื่อสารข้อมูลธุรกิจและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานโพรโตคอลสื่อสารข้อมูล การลู่เข้าหากันของเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายโทรคมนาคม เครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับบทบาทต่องานธุรกิจ การออกแบบติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ ระบบรักษาความปลอดภัยในเครือข่าย การจัดการเครือข่ายและการจัดเก็บข้อมูลจราจรบนระบบเครือข่าย