อุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนา หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณของนักพัฒนา กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพ ฝึกภาวะผู้นำและผู้ตาม วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม

ทักษะและเทคนิคในงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การพูดในที่ชุมชน การฟังและการสรุปความ การเป็นวิทยากรกระบวนการ การจัดนันทนาการ การจัดเวทีประชาคม การจัดสัมมนา และการจัดประชุมกลุ่มย่อย

ความหมาย แนวคิด หลักการ และทักษะต่างๆของการเป็นวิทยากร กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการจัดเวทีประชาคม การเขียนแผน การจัดเวที การใช้เทคนิคและเครื่องมือในการจัดเวทีประชาคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจัดเวทีประชาคมและการเป็นวิทยากรกระบวนการ

ฝึกปฏิบัติจัดสัมมนาการพัฒนาชุมชน โดยการประมวลองค์ความรู้ทางทฤษฎี หลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชน เพื่อหาแนวทางสร้างรูปแบบการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นที่ ในยุคโลกาภิวัตน์

แนวคิดหลักการทฤษฎีกฎหมายและการพัฒนาองค์ประกอบและคุณค่าของการพัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลาย สงัคมพหุวัฒนธรรมรูปแบบและกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น บนพื้นฐานความหลากหลายปัญหาและข้อจํากัดในการพัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลาย ศึกษาวเิคราะห์อภิปรายกรณีศึกษาและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานความหลากหลาย