ความหมาย แนวคิด หลักการ และทักษะต่างๆของการเป็นวิทยากร กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการจัดเวทีประชาคม การเขียนแผน การจัดเวที การใช้เทคนิคและเครื่องมือในการจัดเวทีประชาคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจัดเวทีประชาคมและการเป็นวิทยากรกระบวนการ

ฝึกปฏิบัติจัดสัมมนาการพัฒนาชุมชน โดยการประมวลองค์ความรู้ทางทฤษฎี หลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชน เพื่อหาแนวทางสร้างรูปแบบการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นที่ ในยุคโลกาภิวัตน์

แนวคิดหลักการทฤษฎีกฎหมายและการพัฒนาองค์ประกอบและคุณค่าของการพัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลาย สงัคมพหุวัฒนธรรมรูปแบบและกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น บนพื้นฐานความหลากหลายปัญหาและข้อจํากัดในการพัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลาย ศึกษาวเิคราะห์อภิปรายกรณีศึกษาและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานความหลากหลาย