321322008 อุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนา 2/2566 ภาค กศ.บป (อ.ยุทธนาและอ.กมลวรรณ)
สาขานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน

อุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนา หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณของนักพัฒนา กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพ ฝึกภาวะผู้นำและผู้ตาม วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม

1

321322005 ทักษะและเทคนิคในงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 2/2566 (อ.ดร.ยุทธนา,อ.กมลวรรณ)
สาขานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน

ทักษะและเทคนิคในงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การพูดในที่ชุมชน การฟังและการสรุปความ การเป็นวิทยากรกระบวนการ การจัดนันทนาการ การจัดเวทีประชาคม การจัดสัมมนา และการจัดประชุมกลุ่มย่อย

1

การพัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลาย (ผศ.สุพัตรา อ.กมลวรรณ 2/2566)
สาขานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
  • แนวคิดหลักการทฤษฎีกฎหมายและการพัฒนาองค์ประกอบและคุณค่าของการพัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลาย สงัคมพหุวัฒนธรรมรูปแบบและกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น บนพื้นฐานความหลากหลายปัญหาและข้อจํากัดในการพัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลาย ศึกษาวเิคราะห์อภิปรายกรณีศึกษาและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานความหลากหลาย
  • 1
321322008 อุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนา 2/2565 (อ.ยุทธนาและอ.กมลวรรณ) สำเนา 1
สาขานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน

อุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนา หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณของนักพัฒนา กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพ ฝึกภาวะผู้นำและผู้ตาม วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม

321322008 อุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนา 2/2566 (อ.ยุทธนาและอ.กมลวรรณ)
สาขานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน

อุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนา หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณของนักพัฒนา กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพ ฝึกภาวะผู้นำและผู้ตาม วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 1/2565 (ผศ.เวคิน วุฒิวงศ์,อาจารย์กมลวรรณ ชนะกุล)
สาขานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน

ศาสตร์พระราชา เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) และแนวทางการประยุกต์ใช้ องค์ประกอบและกระบวนการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบการเกษตรร่วมสมัย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วิศวกรสังคม แผนพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศร่วมสมัย ฝึกประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นผ่านการทำโครงงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนต้นแบบคำนึงถึงภูมิสังคม การจัดการทรัพยากรชุมชน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

321321003 การพัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลาย ภาค กศ.บป ( อ.กมลวรรณ อ.เซียนทิพย์ 1/66)
สาขานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน

1แนวคิดหลักการทฤษฎีกฎหมายและการพัฒนาองค์ประกอบและคุณค่าของการพัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลาย สงัคมพหุวัฒนธรรมรูปแบบและกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น บนพื้นฐานความหลากหลายปัญหาและข้อจํากัดในการพัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลาย ศึกษาวเิคราะห์อภิปรายกรณีศึกษาและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานความหลากหลาย

321322008 อุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนา 2/2565 (อ.ยุทธนาและอ.กมลวรรณ)
สาขานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน

อุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรมของนักพัฒนา หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณของนักพัฒนา กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพ ฝึกภาวะผู้นำและผู้ตาม วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม

321322005 ทักษะและเทคนิคในงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น กศ.บป 2/2565 (อ.ดร.ยุทธนา,อ.กมลวรรณ)
สาขานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน

ทักษะและเทคนิคในงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การพูดในที่ชุมชน การฟังและการสรุปความ การเป็นวิทยากรกระบวนการ การจัดนันทนาการ การจัดเวทีประชาคม การจัดสัมมนา และการจัดประชุมกลุ่มย่อย

วิทยากรกระบวนการ 1/2565 (อ.ดร.ยุทธนา กาเด็ม)
สาขานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน

ความหมาย แนวคิด หลักการ และทักษะต่างๆของการเป็นวิทยากร กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการจัดเวทีประชาคม การเขียนแผน การจัดเวที การใช้เทคนิคและเครื่องมือในการจัดเวทีประชาคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจัดเวทีประชาคมและการเป็นวิทยากรกระบวนการ

สัมมนาการพัฒนาชุมชน 1/2565 (อ.ดร.ยุทธนา กาเด็ม)
สาขานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน

ฝึกปฏิบัติจัดสัมมนาการพัฒนาชุมชน โดยการประมวลองค์ความรู้ทางทฤษฎี หลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชน เพื่อหาแนวทางสร้างรูปแบบการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นที่ ในยุคโลกาภิวัตน์

การพัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลาย (ผศ.สุพัตรา อ.กมลวรรณ 2/65)
สาขานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน

แนวคิดหลักการทฤษฎีกฎหมายและการพัฒนาองค์ประกอบและคุณค่าของการพัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลาย สงัคมพหุวัฒนธรรมรูปแบบและกระบวนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น บนพื้นฐานความหลากหลายปัญหาและข้อจํากัดในการพัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลาย ศึกษาวเิคราะห์อภิปรายกรณีศึกษาและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานความหลากหลาย