Topic outline

 • ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

  -

 • หัวข้อที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

  • ประวัติและความเป็นมา ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง
  • ความหมาย ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • ปรัชญาและหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
  • แนวทางการปฏิบัติ ประโยชน์เศรษฐกิจพอเพียง


 • หัวข้อที่ 2 ทศพิธราชธรรมและหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9

  -

  หลักทศพิธราชธรรมและหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9


 • หัวข้อที่ 3 พระบรมราโชวาทปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  พระบรมราโชวาทปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  • ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
  • ด้านพอเพียง
  • ด้านพอมีพอกิน พออยู่พอกิน พอประมาณ
  • ด้านเหตุผล
  • ด้านความรู้ สติ สุจริต และวิทยาการ
  • ด้านรอบคอบ
  • ด้านระมัดระวัง
  • ด้านคุณธรรม
  • ด้านความยั้งคิด อดทน อดกลั้น และขันติ

 • หัวข้อที่ 4 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

  แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

  • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • การพัฒนาด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
  • ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
  • ประเทศไทยกับเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน
  • การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริพอเพียง
  • ทฤษฎีใหม่
  • ตัวอย่างศูนย์การศึกษาเรียนรู้และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • รายชื่อโครงการพระราชดำริที่สำคัญทฤษฎีใหม่
  • ตัวอย่างศูนย์การศึกษาเรียนรู้และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • รายชื่อโครงการพระราชดำริที่สำคัญ
     

 • หัวข้อที่ 5 การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

  การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

  • การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงสังคม (Transformation-Action Learning Research หรือ TALR)
  • การวิจัยและการสร้างกระบวนการเรียนรู้
  • แนวคิดใหม่สำหรับการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงและความพอเพียงทางนิเวศ
  • ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • แนวทางส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน
  • ข้อเสนอแนะขั้นตอนการปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงในชนบทไทย
  • การฟื้นฟูเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรมพอเพียงในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น
  • การปรับเปลี่ยนความคิดทางยุทธศาสตร์ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นแบบใหม่
  • การสร้างสมรรถนะของชุมชนและการสร้างสถาบันวางแผนแบบใหม่
  • การปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบนิเวศเกษตร
  • การสร้างเครือข่ายสถาบันเศรษฐกิจชุมชนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการท้องถิ่นอภิวัฒน์

 • หัวข้อที่ 6 ความเข้มแข็งของชุมชนและการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนบนฐานความพอเพียง

  ความเข้มแข็งของชุมชนและการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนบนฐานความพอเพียง

  • องค์ประกอบของชุมชนเข้มแข็ง
  • ลักษณะชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
  • ดัชนีความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองของชุมชน
  • ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง
  • ทฤษฎีการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเอง
  • เงื่อนไขของการพึ่งตนเอง
  • หลักการพึ่งตนเอง
  • แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเอง
  • แนวความคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • หลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • ความสมดุลใน 3 มิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • กระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • วิธีการปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
     

 • หัวข้อที่ 7 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพุทธศาสนาและศาสนาอิสลาม

  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพุทธศาสนาและศาสนาอิสลาม

  • พระพุทธศาสนากับชีวิตพอเพียง
  • ศาสนาอิสลามกับชีวิตพอเพียง
     

 • หัวข้อที่ 8 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน

  การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน การทำผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อความพอเพียง

  • ความเป็นมาโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
  • วัตถุประสงค์ของหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
  • แนวคิดของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

 • มอบหมายงาน การจัดโครงการ

  • Assignment icon
   Opened: Saturday, 7 October 2023, 12:00 AM
   Due: Saturday, 7 October 2023, 12:00 AM

   ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 9-10 คน พร้อมเขียนโครงการจัดอบบรมให้ความรู้ด้านศาสตร์พระราชา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมจัดโครงการในพื้นที่ 3 จชต.  กำหนดนำเสรอและส่งรายงาน ในวันที่  7 ตุลาคม 2566

 • ข้อสอบหลังเรียน

  ตอนที่ 1 แบบปรนัย จำนวน ๅ0 ข้อ 10 คะแนน

  คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว ทำขจ้อสอบได้เพียง 1 ครั้ง 

  • Quiz icon
   Opened: Monday, 9 October 2023, 10:22 AM
   Closed: Monday, 9 October 2023, 12:22 PM
  • Assignment icon
   Opened: Monday, 9 October 2023, 10:00 AM
   Due: Monday, 9 October 2023, 12:00 PM