ความหมาย ความสำคัญ สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก กฎหมายการคุ้มครองเด็ก  การถูกละเมิด การแสวงหาผลประโยชน์ และการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก การหลีกเลี่ยงสถานการณ์อันนำมาสู่ความไม่ปลอดภัย ทักษะการสื่อสาร ทักษะจิตบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กและพัฒนาเด็กปฐมวัย บุคลิกภาพสำหรับผู้ดูแลเด็ก เทคนิคการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแลเด็ก และองค์กรหรือหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็ก