แนวความคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริหารท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบัน อำนาจหน้าที่ตามองค์กรเหล่านี้ในฐานะที่เป็นนิติบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจในการออกกฎหมาย การกำกับดูแลเหนือองค์กรเช่นว่านี้ทั้งในแง่การกำกับดูแลเหนือบุคคลและการกำกับดูแลเหนือการกระทำ รวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังขององค์กรส่วนท้องถิ่นและการควบคุมจากอำนาจส่วนกลาง