กฎหมายปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน 121341009 (ผศ.ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส2-2566)
สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน (ร.ศ.)

แนวคิด ทฤษฎี ของการปกครอง หลักการปกครองของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สิทธิและหน้าที่ระหว่างรัฐกับเอกชน และระหว่างเอกชนกับรัฐ การบริการสาธารณะ คำสั่งทางปกครอง นิติกรรมและสัญญาทางปกครอง การควบคุมอำนาจรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นิติวิธีทางปกครอง แนวความคิดพื้นฐานของการจัดระเบียบราชการบริหารท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายปัจจุบัน อำนาจหน้าที่ตามองค์กรเหล่านี้ในฐานะที่เป็นนิติบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจในการออกกฎหมาย การกำกับดูแลเหนือองค์กรเช่นว่านี้ทั้งในแง่การกำกับดูแลเหนือบุคคลและการกำกับดูแลเหนือการกระทำรวมตลอดถึงระเบียบและวิธีการคลังขององค์กรส่วนท้องถิ่นและการควบคุมจากอำนาจส่วนกลาง หลักสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

321341008 กฎหมายเบื้องต้นและกฎหมายมหาชน (1-2566) ผศ.ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส
สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน (ร.ศ.)

หลักเกณฑ์พื้นฐานของกฎหมายโดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงการแยกประเภทของกฎหมาย ขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้ ทั้งนี้เพื่อให้รู้จักสิทธิหน้าที่ ความหมายและพัฒนาการของกฎหมายมหาชน แนวความคิดพื้นฐาน ลักษณะเฉพาะและบทบาทความสำคัญของกฎหมายมหาชน องค์ประกอบและรูปแบบของรัฐ ความเป็นนิติบุคคลและสถาบันต่างๆของรัฐ การปกครองโดยกฎหมาย บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนและนิติวิธีของกฎหมายมหาชน และการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ วัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญและการสถาปนารัฐธรรมนูญประเภทต่างๆ เน้นทำความเข้าใจ อำนาจอธิปไตย การมีสภานิติบัญญัติสภาเดียวหรือสองสภา การแบ่งอำนาจและรูปแบบของรัฐบาลต่างๆ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล การจัดตั้งองค์การปกครองตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยที่มีมาแล้ว รวมทั้งสถาบันทางการเมืองและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รัฐศาสตร์ร่วมสมัย 1/2566 (อาจารย์นาเดีย ปายอ)
สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน (ร.ศ.)

ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอื่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างอำนาจกับกฎหมาย กระบวน การทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา ลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทย ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งราชอาณาจักร จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นสมัยรัชกาลที่ 5  โครงสร้างอำนาจ และสถาบันทางการเมืองการปกครองจนถึงปัจจุบัน รวมถึงประเด็นปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้2134443 การจัดการความขัดแย้งทางสังคม 1-2566 (ผศ.ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส)
สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน (ร.ศ.)

นิยาม องค์ประกอบ มุมมองของความขัดแย้ง สาเหตุการก่อตัวของความขัดแย้ง ประเภท ผลกระทบ ค่านิยม บทบาท วัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อความขัดแย้ง วิธีการจัดการความขัดแย้ง กรณีศึกษาการจัดการความขัดแย้งประเทศต่างๆ

2134340 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2/2566 (ผศ.ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส)
สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน (ร.ศ.)

กระบวนการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักทั่วไป อำนาจ พนักงานสอบสวนและศาลหมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จำคุก ค้น และปล่อยชั่วคราว การชันสูตรพลิกศพ การฟ้องคดีอาญา การฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 1 และ 2 รวมถึงวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 และศึกษากระบวนการดำเนินคดีอาญาในชั้นอุทธรณ์และฎีกา การบังคับคดีตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษ และการลดโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4, 6 และ 7

2134226 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2/2566 (ผศ.ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส)
สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน (ร.ศ.)

หลักสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2134114 หลักกฎหมายมหาชน 2-2565 (ผศ.ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส)
สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน (ร.ศ.)

ความหมาย และพัฒนาการของกฎหมายมหาชน แนวความคิดพื้นฐาน ลักษณะเฉพาะและบทบาทความสำคัญของกฎหมายมหาชน ความหมาย องค์ประกอบและรูปแบบของรัฐ ความเป็นนิติบุคคลและสถาบันต่างๆ ของรัฐ การปกครองโดยกฎหมาย บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนและนิติวิธีของกฎหมายมหาชน การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ

2130101 สังคมภิวัตน์ 2/2564 (ผศ.ดร.วันฮารงค์ บินอิสริส)
สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน (ร.ศ.)

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก กระแสโลกาภิวัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง