แนวความคิด ทฤษฎี หลักเกณฑ์พื้นฐานของกฎหมายโดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงการแยกประเภทของกฎหมาย ขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้ คำศัพท์กฎหมายที่ควรรู้ หลักสำคัญในการกระทำผิดทางอาญา และกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ของครอบครัว ทั้งนี้เพื่อให้รู้จักสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพอันพึงได้รับตามกฎหมาย