คำอธิบายรายวิชา

หลักการ แนวคิด และความสำคัญของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อธุรกิจระหว่างประเทศ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านธุรกิจ