3131309 การจัดการกิจการพาณิชยนาวี (อ.วุฒิชัย คงยัง)
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

รูปแบบ กระบวนการ กลยุทธ์และประเภทของการขนส่งทางทะเล ท่าเรือและจุดเชื่อมต่อต่างๆ รูปแบบและบทบาทของตัวแทนการขนส่ง ผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ องค์กรและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเล

ความรู้เบื้องต้นด้านการจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ 1/2566 (อาจารย์อุษณีย์ พรหมศรียา)
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

แนวคิด ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่ างประเทศ สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์ การเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ จริยธรรมในการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

3131307 การจัดการการนำเข้า-ส่งออกและพิธีศุลกากร 1/2566 (อ.ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ))
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการนำเข้า-ส่งออก หน่วยงานและองค์การ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ ขั้นตอนการนำเข้าและการส่งออก เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ พิกัดอัตราศุลกากร การปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร และระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ สิทธิประโยชน์ในการส่งออก การชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ ปัญหาและอุปสรรค ในการนำเข้า-ส่งออกของประเทศไทย

3161310 การเจรจาสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ 1/2566 (อ.ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ)
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักการและกระบวนการของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง รวมถึงจริยธรรมในการเจรจาต่อรอง ธรรมเนียมปฏิบัติและการสื่อสารในการเจรจาต่อรองข้ามวัฒนธรรม

3161415 การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ (อ.อับบ๊าส)
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ นักศึกษาเลือกศึกษาประเด็นปัญหาหรือหัวข้อที่น่าสนใจ โดยเน้นธุรกิจระหว่างประเทศในอาเซียนและประเทศมุสลิม

3120201 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฏหมาย 2/2564 (อ.ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ)
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง อํานาจหน้าที่การดําเนินงานและการยกเลิกประกอบธุรกิจ ในธุรกิจแบบห้างหุ้นสวนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัดบริษัทมหาชนจํากัด และ รูปแบบอื่นๆ กฎหมายว่าด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา รวมทั้งหลักทั่วไปของเอกเทศสัญญาบางประเภทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ ซื้อขาย เช่าทรัพย์เช่าซื้อ จ้างแรงงาน ค้ำประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ ตั๋วเงิน ประกันภัย และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค อีกทั้ง พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 2 2/2565 (อ.ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ)
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

คำศัพท์เฉพาะและการใช้ภาษาอังกฤษในการเป็นผู้ประกอบการ การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจระหว่างประเทศ เอกสารทางด้านธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในทางธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ข่าวธุรกิจระหว่างประเทศ การเขียนสรุปรายงานทางธุรกิจ และการนำเสนอข้อมูลด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 

3161305 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ (อ.สุไลยา)
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

คำอธิบายรายวิชา

หลักการ แนวคิด และความสำคัญของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อธุรกิจระหว่างประเทศ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านธุรกิจ

การเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจระหว่างประเทศ 2/2566 (อาจารย์อุษณีย์ พรหมศรียา)
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

ลักษณะและคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการประกอบการ การแสวงหาโอกาสและประเมินสถานการณ์อุปสรรคทางธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทางกลยุทธ์สำหรับธุรกิจใหม่ การประเมินสถานการณ์การแข่งขัน การจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ ความสำคัญของแผนธุรกิจ การสร้างสรรค์แนวคิดในการสร้างธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นหรือชุมชน องค์ประกอบ ที่สำคัญของแผนธุรกิจ วิธีการเขียนแผนธุรกิจ กฎหมายและจริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเน้นศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน

3131204 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 1/2566 (อ.ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ)
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

คำศัพท์เฉพาะและการใช้ภาษาอังกฤษทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจในสถานการณ์ทางธุรกิจที่เป็นสากล เอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ การวิเคราะห์กรณีศึกษา การแก้ปัญหา การเขียนสรุปรายงานทางธุรกิจ และการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจระหว่างประเทศ


3131203 การจัดการการตลาดระดับโลก 1/2566 (อ.ลาวัณย์ พงษ์สุวรรณศิริ)
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

แนวคิด วัตถุประสงค์ และความสำคัญของการตลาดระดับโลก พัฒนาการสู่ ความเป็นตลาดระดับโลก ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตลาดระดับโลก การวางแผนกลยุทธ์สำหรับการตลาดระดับโลก การวิจัยและพัฒนา องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดระดับโลก พร้อมทั้งศึกษาสถานการณ์ด้านการตลาดในภูมิภาคอาเซียน