คำศัพท์เฉพาะและการใช้ภาษาอังกฤษทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจในสถานการณ์ทางธุรกิจที่เป็นสากล เอกสารทางธุรกิจประเภทต่างๆ การวิเคราะห์กรณีศึกษา การแก้ปัญหา การเขียนสรุปรายงานทางธุรกิจ และการนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจระหว่างประเทศ


แนวคิด วัตถุประสงค์ และความสำคัญของการตลาดระดับโลก พัฒนาการสู่ ความเป็นตลาดระดับโลก ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตลาดระดับโลก การวางแผนกลยุทธ์สำหรับการตลาดระดับโลก การวิจัยและพัฒนา องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาดระดับโลก พร้อมทั้งศึกษาสถานการณ์ด้านการตลาดในภูมิภาคอาเซียน