คำศัพท์เฉพาะและการใช้ภาษาอังกฤษในการเป็นผู้ประกอบการ การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจระหว่างประเทศ เอกสารทางด้านธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในทางธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ข่าวธุรกิจระหว่างประเทศ การเขียนสรุปรายงานทางธุรกิจ และการนำเสนอข้อมูลด้านธุรกิจระหว่างประเทศ