ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ นักศึกษาเลือกศึกษาประเด็นปัญหาหรือหัวข้อที่น่าสนใจ โดยเน้นธุรกิจระหว่างประเทศในอาเซียนและประเทศมุสลิม