ศึกษาและฝึกอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ เพื่อความเข้าใจและใช้กลวิธีการอ่านต่างๆ ในการเพิ่มศักยภาพทักษะการอ่าน วิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหาบทอ่าน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน