2108103 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 2/2566
สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

ศึกษาทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ประยุกต์ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์จาลองต่างๆในบริบทการศึกษา

การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ 1/2566
สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

ศึกษา ฝึกการฟังและพูดภาษาองักฤษเพื่อใช้สื่อสาร จัดกจิกรรมการเรียนรู้การฟังและพูด ให้ผลสะท้อนกลับในสถานการณจ์าลองต่างๆในบริบทการศึกษา 

วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกกษ 1/256ุ6 (Dr.Shenita Kaweian) copy 1
สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ศึกษารูปแบบ และองค์ประกอบของงานวรรณกรรม และสื่อบันเทิงศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้(Learning Managment)ภาษาอังกฤษด้วยงานวรรณกรรม ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้เรียน
Study genres and elements of literacy works and Edutainment in order to plan activities of learning and teaching ELT in which the learners are able to develop English communication skills through learning these literacy works.
2108314 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

2108314 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
English Language Learning Management for the 21st-century Learners

Credit: 3 (2-2-5)

Learning Goal: 

1. นักศึกษามีความรู้เรื่องรูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมนำไปใช้กับผู้เรียน Generation Z/Net

2. ฝึกจัดการเรียนรู้ด้วย methods และ strategies ต่างๆในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้


ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 2/2566 (อ.สุนิสา โส๊ะอุ)
สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

ศึกษาทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ประยุกต์ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์จาลองต่างๆในบริบทการศึกษา

การแปลสาหรับครูภาษาอังกฤษ 2/2565 (อ.สุนิสา โส๊ะอุ)
สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

ศึกษาและค้นคว้าหลักการและขั้นตอนการแปล ฝึกฝนและปรับบทแปล จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ประยุกต์การแปลเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสาหรับเด็ก 2/2566 (ผศ.ดร.ชณิตา เก้าเอี้ยน)
สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

Approaches, methods and strategies of teaching English language through literature and literacy work under content-based theory; practicing managing activity to enhance thinking skill with integration of language learning for primary lever learners; applying Bloom's taxonomy of learning level to plan for the lessons and materials for teaching thinking and language use; and designing lesson plan specifically for 'thinking' learning in language lesson referring to the Thailand's BEC 2008.

รายวิชานี้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้วรรณกรรม และหลักการ Content-based Theory ในจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กระดับประถมศึกษา วางแผนการสอน และสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดและการเรียนรู้ตามระดับขั้นการคิดของบลูม และแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อการคิดสาระภาษาต่างประเทศ ของ สพฐ. 2551

ELP-Test ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน (2/2565) Dr.Shenita K.
สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

ศึกษารูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานโลก และลักษณะของข้อสอบ เพื่อเตรียมสอบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนสร้างและพัฒนาข้อสอบภาษาอังกฤษวัดความสามารถแบบมาตรฐานได้ได้ และเพื่อนำไปใช้สอบพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของตนเองในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติในด้านการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ(ผศ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด2/2565)
สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

Integration of Academic Reading and Development of English Teachers Association

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านเชิงวิชาการ อภิปรายประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูภาษาอังกฤษและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรวิชาชีพ 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 1/2566 (ผศ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด)
สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

ศึกษาทฤษฎีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แนวโน้มในการวัดและประเมินผล การหาคุณภาพเครื่องมือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการทดสอบภาษา พัฒนา ทดลองใช้ และวิเคราะห์เครื่องมือประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

สัทศาสตร์และสัทวิทยาสาหรับครูภาษาอังกฤษ 1/2566 (อ.สุนิสา โส๊ะอุ)
สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

ศึกษาเกี่ยวกับระบบเสียง หลักสัทศาสตร์และสัทวิทยา หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษ ระบบสัทสัญลักษณ์และการถ่ายทอดเสียง สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษ

หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ (ผศ.คอลีเย๊าะ 1/2565)
สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

ศึกษาโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์จาลองต่างๆในบริบทการศึกษา

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสาหรับเด็ก 2/2564 (ดร.ชณิตา เก้าเอี้ยน)
สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

รายวิชานี้มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้วรรณกรรม และหลักการ Content-based Theory ในจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กระดับประถมศึกษา วางแผนการสอน และสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดและการเรียนรู้ตามระดับขั้นการคิดของบลูม และแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อการคิดสาระภาษาต่างประเทศ ของ สพฐ. 2551