การออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนพื้นฐาน การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การตีความหมายของข้อมูลและการเขียนรายงาน วิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ สำรวจ ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนภาษา ทักษะการเรียน การจดบันทึก การค้นคว้าในห้องสมุด อินเตอร์เน็ตการใช้สติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล