ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย การใช้วรรณกรรม เพื่อการฝึกฝนเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมกับพัฒนาการ การศึกษาวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยของไทยสากล และวรรณกรรมสำหรับ เด็กปฐมวัยที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การออกแบบส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ที่ใช้วรรณกรรมเป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย การฝึกปฏิบัติการออกแบบ และผลิตสื่อวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย