หลักสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง