กระบวนการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักทั่วไป อำนาจ พนักงานสอบสวนและศาลหมายเรียกและหมายอาญา การจับ ขัง จำคุก ค้น และปล่อยชั่วคราว การชันสูตรพลิกศพ การฟ้องคดีอาญา การฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภาค 1 และ 2 รวมถึงวิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3 และศึกษากระบวนการดำเนินคดีอาญาในชั้นอุทธรณ์และฎีกา การบังคับคดีตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม การอภัยโทษ เปลี่ยนโทษ และการลดโทษ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 4, 6 และ 7