ศึกษาโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์จาลองต่างๆในบริบทการศึกษา