หลักการและกระบวนการของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง รวมถึงจริยธรรมในการเจรจาต่อรอง ธรรมเนียมปฏิบัติและการสื่อสารในการเจรจาต่อรองข้ามวัฒนธรรม