หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการนำเข้า-ส่งออก หน่วยงานและองค์การ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ ขั้นตอนการนำเข้าและการส่งออก เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ พิกัดอัตราศุลกากร การปฏิบัติพิธีการทางศุลกากร และระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ สิทธิประโยชน์ในการส่งออก การชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ ปัญหาและอุปสรรค ในการนำเข้า-ส่งออกของประเทศไทย