แนวคิด ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่ างประเทศ สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์ การเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศ จริยธรรมในการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ